Правила оформлення статей
 
Сторінку оновлено 22 жовтня 2012 

ПРАВИЛА ОФОРМЛЕННЯ СТАТЕЙ   (Rus.)

“Вісник Харківського національного університету” (серія: фізична «Ядра, частинки, поля») є збірником наукових робіт з фізики елементарних частинок, ядерної фізики, фізики плазми та плазмових технологій, фізики твердого тіла та радіаційної фізики. Збірник публікує наукові статті, короткі повідомлення, оглядові статті та рецензії на наукові видання. До публікації у збірнику приймаються статті, які підготовлені у відповідності до правил для авторів і які отримали дві позитивні рецензії
Рукописи, які не відповідають правилам не розглядаються.
Для редагування у MS Office Word можна застосовувати шаблон з готовими стилями:

Об'єм статті, мова, супровідні документи
До редакції подається рукопис об'ємом не менше 3-х сторінок українською, російською або англійською мовами* в двох екземплярах з направленням наукового закладу і актом експертизи, а також повний електронний варіант статті у форматі MS Office Word, а також ОКРЕМО електронні варіанти усіх рисунків у форматах "bmp", "tiff" або "jpg". Безпосередня вставка рисунків з інших програм не допускається.
Якість рисунків повинна бути достатньою для відтворення тонких ліній, градацій відтінків та кольорів при чорно-білому друці. Редакція залишає за собою право вимагати поліпшення якості малюнків для отримання задовільної якості чорно-білого друку.

Папір, формат, поля
Текст друкується на білих листах формату А4 через один інтервал.
Рекомендується використовувати редактор MS Word, шрифт Times New Roman (Cyr), редактор формул MathType версія 5.0 і вище.
Поля справа, зліва і знизу по 2 см, зверху - 3 см.

Нумерація сторінок
Сторінки нумеруються послідовно на зворотньому боці листа олівцем.

Підписи авторів
Один екземпляр рукопису повинен бути підписаним на зворотньому боці листа усіма авторами.

ПОСЛІДОВНІСТЬ РОЗМІЩЕННЯ МАТЕРІАЛУ

Індекс классифікації
На першій сторінці зверху пропускаються два рядка; у третьому рядку в лівому верхньому куті друкується УДК (курсив, 9 pt.) і/або PACS і значення індексу.

Назва статті, список авторів статті
Нижче індексу класифікації після пропуску одного рядка розміщується назва статті (прямий напівжирний шрифт, 12 pt., усі букви прописні, вирівнювання по центру). Нижче назви статті після пропуску одного рядка друкуються ініціали і прізвища авторів (прямий напівжирний шрифт, 12 pt., вирівнювання по центру).

Назва і адреса організацій, що представляють автори
Нижче списку авторів у наступному рядку друкуються повні назви і адреси організацій, які представляють автори (шрифт курсив, 9 pt., вирівнювання по центру), у наступному рядку - адреса електронної пошти для переписки. Якщо організацій декілька, то для вказівки відповідності авторів і організацій слід застосовувати виноски зірочкою або цифрами.

Дата представлення статті в редакцію
Нижче адреси електронної пошти друкується дата представлення статті в редакцію: число - цифрами, місяць - прописом, рік - цифрами (шрифт прямий, 9 pt., вирівнювання по центру).

Реферати, ключові слова іншими мовами*
Після пропуску одного рядка друкується реферат мовою статті об’ємом не менше ніж 500 знаків без відступів, з коротким викладом постановки задачі, методів, що були використані та основних результатів (шрифт прямий 9 pt., вирівнювання по ширині). Слово "реферат" не друкується. У наступному рядку після слів (мовою статті) "КЛЮЧОВІ СЛОВА:" (прописом, шрифт прямий напівжирний, 9 pt., без відступу) мовою статті розміщуються ключові слова (5-8 слів, шрифт прямий 9 pt., вирівнювання по ширині). Далі після пропуску одного рядка двома іншими мовами друкується назва статті (шрифт прямий напівжирний 9 pt., вирівнювання по центру), список авторів (шрифт прямий напівжирний 9 pt., вирівнювання по центру), список організацій, що представляють автори (шрифт курсив 9 pt., вирівнювання по центру), текст реферату та ключові слова.

Основний текст статті, абзацний відступ
Після пропуску одного рядка друкується основний текст статті (шрифт прямий 10 pt.), вирівнювання по ширині. Абзацний відступ 0,75 см.

Поділ статті на розділи
Рекомендується поділ статті на такі розділи: вступ (назва цього розділу не друкується) МАТЕРІАЛИ І МЕТОДИ (обов'язково для експериментальних робіт), РЕЗУЛЬТАТИ І ОБГОВОРЕННЯ, ВИСНОВКИ. Для теоретичних робіт допускається більш вільний розподіл матеріалу на розділи, наприклад, замість розділу МАТЕРІАЛИ І МЕТОДИ рекомендуються розділи ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ, МОДЕЛЬ і тому подібне. Розділи не нумеруються, в назвах розділів усі букви прописні і виділяються напівжирним шрифтом, вирівнювання по центру. При необхідності розділи діляться на підрозділи. Назви підрозділів друкуються з великої літери і виділяються напівжирним шрифтом, вирівнювання по центру. Після кожного розділу чи підрозділу залишається один пустий рядок.

Фонди, гранти
Наприкінці тексту статті після пропуску одного рядка, якщо потрібно, вказується назва фонду, який фінансував роботу, і номер гранту.

Формули, таблиці, малюнки, підписи, нумерація
Математичні і хімічні символи, рівняння і формули друкуються в тексті статті за допомогою програми Math Type. Рисунки вставляються в текст статті у форматах: «bmp», «tiff» або «jpg». Всі надписи на рисунках і осях друкуються шрифтом не менше 8 pt. Підписи під рисунками друкуються шрифтом 9 pt. Формули, таблиці і рисунки послідовно нумеруються арабськими цифрами, наприклад: (1); Табл. 1; Рис. 1. Назви таблиць і рисунків є обов'язковими.

Посилання і список літератури
Використані у рукопису літературні джерела нумеруються в порядку цитування в тексті, номер посилання друкується в квадратних дужках. Список літератури (шрифт прямий 9 pt.) розміщується відразу за основним текстом статті і виділяється як розділ СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ (шрифт прямий напівжирний 9 pt.). Не допускаються посилання на неопубліковані роботи.
--------------------
* (For foreign authors is sufficient to provide abstracts in Russian and English. Для зарубежных авторов достаточно рефератов на русском и английском)