ВІСНИК Харківського національного університету, том 1001,
серія: фізична "ЯДРА, ЧАСТИНКИ, ПОЛЯ", вип. 2 /54/, 2012

Титульний лист, редколегія, зміст     (95 kB) 
 
СТАТТІ
 
 А.О. Москвітін, В.О. Яворський, В.Я. Голобородько, Ю.К. Москвітіна
 Миттєві втрати заряджених продуктів синтезу в токамаці: розрахунок потоку (англ.)
 В.А. Рудаков
 Про параметри реактора стеларатора в умовах амбіполярності неокласичних транспортних потоків (рос.)
15 
 О.А. Водяницький
 Регулярізацiя нелінійної теорії дрейфових хвиль у неоднорідній замагніченій плазмі із зіткненнями (рос.)
24 
 В.О. Лісовський, В.О. Коваль, K.О. Кравченко
 Дослідження осьової структури тліючого розряду постійного струму в азоті методом ленгмюрівського зонда (рос.)
38 
 В.О. Лісовський
 Амбіполярна дифузія в плазмі, що складається з електронів, негативних іонів і двох сортів позитивних іонів (рос.)
48 
 В.М. Хоружий
 Комп'ютерне моделювання збільшення ККД при профілюванні ведучого магнітного поля в коаксіальної гиро-ЛЗХ (англ.)
57 
 Р.Р. Князев, Г.В. Сотніков
 Фокусування електронних згустків кільватерними полями в плазмово-діелектричному хвилеводі (рос.)
64 
 Н. Бошнакова, В.Т. Лазурик, В.М. Лазурик, Г.Ф. Попов, Ю.В. Рогов
 Картографування дози промислового гама радіаційного обладнання з використанням практичної й комп'ютерної дозиметрії (англ.)
69 
 В.Г. Рудичев, Е.В. Рудичев, С.О. Письменецкій, О.Ф. Щусь
 Нейтронне випромінювання при сухому зберіганні відпрацьованого ядерного палива (рос.)
76 
 С.О. Вершинський, О.М. Бугай, М.І. Захарець, В.Л. Денисенко, В.Ю. Сторіжко
 Джерело квазімонохроматичного рентгенівського випромінювання на базі електростатичного прискорювача протонів (рос.)
81 
 С.П. Гоков, В.Й. Касілов Л.О. Махненко, О.О. Хоміч
 Дослідження теплових процесів в вакуумно-розділових та вихідних фольгах електронних прискорювачів (рос.)
89 
 І.М. Марущенко, В.М. Карпан, М.О. Азарєнков, П.Д. Кєллі
 Вплив безладу у кристалевій гратці магнітного сплаву   Fe1-xCox   на процеси спінозалежного тунелювання (рос.)
97 
 В.В. Литвиненко, А.Г. Пономарьов, О.А. Старцев, В.Т. Уваров
 Моделювання теплової дії сильнострумового релятивістського електронного пучка на титановий сплав ВТ1-0 (укр.)
104 
 О.Ю. Буки, С.О. Каленик
 Розрахунок простого циліндричного сповільнювача для детектора нейтронів (рос.)
110 
 В.Г. Кіріченко, О.В. Коваленко, М.Г. Компанієц, В.M. Леонов
 Дифузія в приповерхневих шарах оксидних включень у дисперснозміцненому α –Fe (рос.)
114 
 В.Г. Кіріченко, О.В. Коваленко
 Структура нанометрічних плівок ферритів після іонной імплантації (англ.)
121 
 Б.В. Борц, Ю.Г. Казарінов, С.А. Сіренко, С.Ф. Скоромна, В.І. Ткаченко
 Вплив води на ефективність надкритичної  СО2  екстракції урану із природних мінералів (рос.)
125 
 О.С. Посухов, В.Є. Семененко, М.Г. Стєрвоєдов, Т.О. Коваленко
 Модифікований абсорбційний метод визначення параметрів дифузії (рос.)
135 
 О.Ю. Бутрим, О.О. Коломієць, М.Н. Легенький
 Використання супроводжуючого вікна в методі BOR-FDTD для розрахунку поведінки передвістника в діелектричному хвилеводі (рос.)
139 


МИТТЄВІ ВТРАТИ ЗАРЯДЖЕНИХ ПРОДУКТІВ СИНТЕЗУ В ТОКАМАЦІ: РОЗРАХУНОК ПОТОКУ

А.О. Москвітін, В.О. Яворський, В.Я. Голобородько, Ю.К. Москвітіна

Full Text :   (1400 kB, Eng.) 

Анотація
Розроблено метод обчислення розподілів по пітч-куту, енергії та полоїдного куту потоку заряджених продуктів синтезу, які втрачаються на першій стінці осесиметричного токамака внаслідок миттєвих втрат (МВ). Цей метод розширює підхід для обчислення полоїдного розподілу МВ ЗПС в токамаках, який був запропонований в [Kolesnichenko Ya.I. et al. Sov. J. Plasma Phys 2 (1976) 506]. Покращений метод дозволяє розраховувати розподіли швидких іонів, що втрачаються, для широкого класу магнітних конфігурацій токамаків. Аналітична модель магнітного поля, яка використовується в цьому дослідженні, враховує шафранівський зсув, еліптичність, трикутність та асиметрію «верх-низ» [Yavorskij V.A. et al. Plasma Phys. Control. Fusion 43 (2001) 249]. Використання простору інваріантів руху дає можливість значно зменшити обчислювальні зусилля при моделюванні потоку частинок, що втрачаються, в заданій точці на першій стінці. Розроблений підхід є корисним для моделювання розподілу за пітч-кутами та енергіями швидких іонів, що втрачаються, та досягають сцинтиляційного детектора [Zweben S.J. et al. Nucl.Fusion 30 (1990) 1551] у сучасних токамаках [Kiptily V.G. et al. Nucl.Fusion 49 (2009) 065030], а також обчислювати потоки ЗПС на першу стінку в майбутніх токамаках-реакторах.
КЛЮЧОВІ СЛОВА: миттєві втрати, заряджені продукти синтезу, осесиметричний токамак, некруглі потокові поверхні, сцинтиляційний детектор
До початку документа


ПРО ПАРАМЕТРИ РЕАКТОРА СТЕЛАРАТОРА В УМОВАХ АМБІПОЛЯРНОСТІ НЕОКЛАСИЧНИХ ТРАНСПОРТНИХ ПОТОКІВ

В.А. Рудаков

Full Text :   (470 kB, Rus.) 

Анотація
З використанням одновимірного просторово-часового чисельного коду розраховані параметри реакторів-стелараторів в умовах амбіполярності неокласичних транспортних потоків. Отримані стійкі режими термоядерної реакції, що самопідтримується, в умовах пеллет-інжекції DT палива. Розглянуто кілька варіантів магнітної системи - з малими і великими гвинтовими гофрами. Технічні параметри реакторів представляються здійснимими і мають теплову потужність, порівнянну з потужністю ядерних реакторів, що вже діють.
КЛЮЧОВІ СЛОВА: реактор-стеларатор, амбіполярне електричне поле, неокласичний перенос, баланс енергії і частинок
До початку документа


РЕГУЛЯРІЗАЦIЯ НЕЛІНІЙНОЇ ТЕОРІЇ ДРЕЙФОВИХ ХВИЛЬ У НЕОДНОРІДНІЙ ЗАМАГНІЧЕНІЙ ПЛАЗМІ ІЗ ЗІТКНЕННЯМИ

О.А. Водяницький

Full Text :   (470 kB, Rus.) 

Анотація
Досліджено нелінійні коливання неоднорідної замагніченої плазми при наявності зіткнень. Одержано основне нелінійне рівняння для хвиль і розглянуто регуляризацію теорії збурень. Вона полягає у включенні дисипативних членів в нормальні функції і в урахуванні їх похідних по неоднорідній координаті. Ця процедура забезпечує вирішальними нелінійностями, які визначають нелінійну стабілізацію дрейфово-дисипативної нестійкості та аномальне перенесення плазми.
КЛЮЧОВІ СЛОВА: нелінійна теорія, замагнічена плазма, дрейфово-дисипативна нестійкість
До початку документа


ДОСЛІДЖЕННЯ ОСЬОВОЇ СТРУКТУРИ ТЛІЮЧОГО РОЗРЯДУ ПОСТІЙНОГО СТРУМУ В АЗОТІ МЕТОДОМ ЛЕНГМЮРІВСЬКОГО ЗОНДА

В.О. Лісовський, В.О. Коваль, K.О. Кравченко

Full Text :   (1630 kB, Rus.) 

Анотація
У цій роботі методом ленгмюрівського зонда досліджено осьові профілі температури електронів, потенціалу, напружності електричного поля і густини плазми тліючого розряду постійного струму в азоті при різних тисках газу. Показано, що в негативному світінні напруженість електричного поля мала, а осьові профілі густини плазми і температури електронів мають максимуми. Поблизу межі негативного світіння і темного фарадеєвого простору перелічені вище профілі досягають мінімумів. У позитивному стовпі за низького тиску газу спостерігаються страти, в той час як при більш високому тиску газу (вище 0,5 Торр) він стає однорідним. Отримано, що осьовий профіль густини плазми в темному фарадеєвому просторі досягає максимуму, який може перевищувати середню густину плазми в позитивному стовпі. Причиною підвищеної іонізації в темному фарадеєвому просторі, мабуть, є ступінчаста іонізація метастабільних молекул азоту електронами, які набрали достатню енергію в електричному полі, що підсилюється. Доцільно віднести темний фарадеєвий простір не до катодних частин тліючого розряду, а називати початковою (попередньою) формою позитивного стовпа.
КЛЮЧОВІ СЛОВА: тліючий розряд, ленгмюровський зонд, темний фарадеїв простір, позитивний стовп, азот
До початку документа


АМБІПОЛЯРНА ДИФУЗІЯ В ПЛАЗМІ, ЩО СКЛАДАЄТЬСЯ З ЕЛЕКТРОНІВ, НЕГАТИВНИХ ІОНІВ І ДВОХ СОРТІВ ПОЗИТИВНИХ ІОНІВ

В.О. Лісовський

Full Text :   (840 kB, Rus.) 

Анотація
У цій роботі досліджено амбіполярну дифузію в електронегативній плазмі. Розглянуто випадок плазми, яка містить електрони, один сорт негативних іонів і два сорти позитивних іонів. Отримано формули для коефіцієнта амбіполярної дифузії, які в граничних випадках (один сорт негативних іонів, електропозитивна плазма) приводяться до добре відомих результатів. Показано, що в плазмі з щільністю негативних іонів, що більш ніж в 10 разів перевищує щільність електронів, необхідно враховувати рухливість негативних і позитивних іонів. З'ясовано, що в сильно електронегативній плазмі дифузія перестає бути амбіполярною, коефіцієнти амбіполярної дифузії заряджених частинок приблизно дорівнюють їх коефіцієнтам вільної дифузії.
КЛЮЧОВІ СЛОВА: амбіполярна дифузія, негативні іони, позитивні іони, електронегативна плазма
До початку документа


КОМП'ЮТЕРНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ЗБІЛЬШЕННЯ ККД ПРИ ПРОФІЛЮВАННІ ВЕДУЧОГО МАГНІТНОГО ПОЛЯ В КОАКСІАЛЬНОЇ ГИРО-ЛЗХ

В.М. Хоружий

Full Text :   (330 kB, Eng.) 

Анотація
Гиро-ЛЗХ- це потужний НВЧ генератор у см і мм діапазоні довжин хвиль, у якому релятивістський пучок електронів взаємодіє зі зворотною хвилею на нормальному ефекті Доплера. Перші дослідження з гиро-приладів були опубліковані в 60-х роках. Можливі застосування НВЧ випромінювання гиро-приладів - це попереднє нагрівання плазми на ефекті циклотронного резонансу для керованого термоядерного синтезу, спектроскопічних дослідженнях, радарах високого вирішення та ін. Дослідження гиро-ЛЗХ показали, що істотним обмеженням для розглянутого генератора є малий ККД. Однієї з можливостей збільшення ККД є профілювання ведучого магнітного поля в області взаємодії. Ми досліджували залежність зростання ККД при використанні профілювання ведучого магнітного поля по визначеному закону. При цих умовах ефективний процес формування банча приводив до того, що більшість електронів опинялись в енерговитратної фазі ВЧ поля. В остаточному підсумку мало місце збільшення ККД від початкового значення η~0,1 для однорідного ведучого магнітного поля до значення η~0,3 для профільованого магнітного поля.
КЛЮЧОВІ СЛОВА: мікрохвилі, гиро-прилади, генератор на зворотній хвилі, магнітне поле, що веде, коефіцієнт корисної дії (ККД), комп'ютерне моделювання
До початку документа


ФОКУСУВАННЯ ЕЛЕКТРОННИХ ЗГУСТКІВ КІЛЬВАТЕРНИМИ ПОЛЯМИ В ПЛАЗМОВО-ДІЕЛЕКТРИЧНОМУ ХВИЛЕВОДІ

Р.Р. Князев, Г.В. Сотніков

Full Text :   (560 kB, Rus.) 

Анотація
Досліджено збудження кільватерних хвиль електронним згустком в ізотропному плазмово-діелектричному хвилеводі. Показано, що збуджене поле складається з двох складових: поля ленгмюрівської хвилі і поля власних хвиль діелектричного хвилеводу. При певній щільності плазми поздовжня компонента ленгмюрівської хвилі істотно менше поздовжньої компоненти діелектричних хвиль, а поперечні компоненти поля ленгмюрівської хвилі істотно більше поперечних компонент діелектричних хвиль. При цьому, періоди цих двох типів хвиль істотно відрізняються. Це дозволяє забезпечити прискорення тестового згустку полем діелектричної хвилі з його одночасним фокусуванням плазмової хвилею.
КЛЮЧОВІ СЛОВА: прискорення, фокусування, кільватерне поле, згусток, діелектричний хвилевід, плазма
До початку документа


КАРТОГРАФУВАННЯ ДОЗИ ПРОМИСЛОВОГО ГАМА РАДІАЦІЙНОГО ОБЛАДНАННЯ З ВИКОРИСТАННЯМ ПРАКТИЧНОЇ Й КОМП'ЮТЕРНОЇ ДОЗИМЕТРІЇ

Н. Бошнакова, В.Т. Лазурик, В.М. Лазурик, Г.Ф. Попов, Ю.В. Рогов

Full Text :   (460 kB, Eng.) 

Анотація
У роботі розглядається порівняння результатів картографування поглиненої дози гама випромінювання Co60 на промисловому радіаційному обладнанні БУЛГАММА, Софарма, Софія, Болгарія з використанням практичної й комп'ютерної дозиметрії. Гама радіаційне обладнання базується на випромінювачі JS-8500 Co60 виробництва фірми MDS Nordіan, Canada. Розрахунок розподілу поглиненої дози гама випромінювання в продукції, що опромінюється на JS-8500 Co60 випромінювачі, проводився методом Монте Карло програмою ModeGR. Програма ModeGR була спеціально розроблена для моделювання розподілу поглиненої дози в багатошарових мішенях, що опромінюються гама випромінюванням на плоскому панорамному випромінювачі Co60. Вимірювання поглиненої дози гама випромінювання в контейнерах, заповнених матеріалом, проводилося хімічними дозиметрами Ethanol Chlorobenzene для валідації програми ModeGR. Результати порівняння експериментальних і розрахункових даних показали, що програма ModeGR може використовуватися як інструментарій для прогнозування детальної карти поглиненої дози в гама опроміненої продукції.
КЛЮЧОВІ СЛОВА: комп'ютерна дозиметрія, програма ModeGR, метод Монте Карло, картографування дози, промисловий гама випромінювач
До початку документа


НЕЙТРОННЕ ВИПРОМІНЮВАННЯ ПРИ СУХОМУ ЗБЕРІГАННІ ВІДПРАЦЬОВАНОГО ЯДЕРНОГО ПАЛИВА

В.Г. Рудичев, Е.В. Рудичев, С.О. Письменецькій, О.Ф. Щусь

Full Text :   (300 kB, Rus.) 

Анотація
Для розрахунку поля нейтронного випромінювання навколо вентильованого контейнера сухого зберігання відпрацьованого ядерного палива(ВЯП) Запорізької АЕС було використано метод симуляції Монте-Карло, реалізований в пакеті MCNP. Доведено, що головним джерелом нейтронів відпрацьованого палива є 244Cm, а внесок реакцій (α, n) є незначним. Спектр нейтронів для моделювання був описаний розподілом Максвелла. Доведено істотну різницю потужності дози в аксіальному і радіальному напрямках, яка виникає з-за відмінності захисних властивостей контейнера у відповідних напрямках. Для підсилення радіаційного захисту від нейтронного випромінювання при зберіганні ВЯП з підвищеним вигорянням запропоновано додатковий захисний екран і оптимізовані його розміри, які забезпечують істотне зниження потужності дози. Розраховані характеристики нейтронних потоків при довготривалому зберіганні ВЯП.
КЛЮЧОВІ СЛОВА: ВЯП, сухе зберігання, mcnp-симуляція, зовнішнє випромінювання контейнера, нейтрони, залежність від часу
До початку документа


ДЖЕРЕЛО КВАЗІМОНОХРОМАТИЧНОГО РЕНТГЕНІВСЬКОГО ВИПРОМІНЮВАННЯ НА БАЗІ ЕЛЕКТРОСТАТИЧНОГО ПРИСКОРЮВАЧА ПРОТОНІВ

С.О. Вершинський, О.М. Бугай, М.І. Захарець, В.Л. Денисенко, В.Ю. Сторіжко

Full Text :   (1200 kB, Rus.) 

Анотація
Для створення високоінтенсивного квазімонохроматичного джерела рентгенівського випромінювання з іонним збудженням був використаний електростатичний прискорювач мікроаналітичного комплексу Інституту прикладної фізики. Наведено результати моделювання іонної оптики для джерела. Для фокусування рентгенівського випромінювання із джерела була обрана полікапілярна оптика. Проведено розрахунки виходу квантів K-серії характеристичного рентгенівського випромінювання та їх порівняння з експериментальними даними. Як показують попередні розрахунки, застосування протонних пучків з енергією у декілька МеВ дозволяє отримати однаковий з електронним пучком з енергією 30-50 кеВ вихід випромінювання К-ліній, але при цьому на два порядки знизити фон гальмівного випромінювання і таким чином практично виключити необхідність в застосуванні фільтрів чи монохроматорів.
КЛЮЧОВІ СЛОВА: квазімонохроматичне джерело рентгенівського випромінювання, електростатичний прискорювач, рентгенівська оптика, вимірювання виходу рентгенівського випромінювання, іонно-оптична система
До початку документа


ДОСЛІДЖЕННЯ ТЕПЛОВИХ ПРОЦЕСІВ В ВАКУУМНО-РОЗДІЛОВИХ ТА ВИХІДНИХ ФОЛЬГАХ ЕЛЕКТРОННИХ ПРИСКОРЮВАЧІВ

С.П. Гоков, В.Й. Касілов Л.О. Махненко, О.О. Хоміч

Full Text :   (750 kB, Rus.) 

Анотація
На основі відомих принципів термодинаміки побудована математична модель теплопередачі для тонких металевих (титанових) фольг, що використовуються в прискорювальної техніці, при проходженні через них електронних пучків з гаусовим розподілом щільності струму по перетину. Наведено результати розрахунку, за допомогою математичного пакета Mathcad 15, температурних залежностей для фольг різних товщин і умов охолодження.
КЛЮЧОВІ СЛОВА: пучок електронів, титанова фольга, іонізаційні втрати, рівняння теплового балансу
До початку документа


ВПЛИВ БЕЗЛАДУ У КРИСТАЛЕВІЙ ГРАТЦІ МАГНІТНОГО СПЛАВУ Fe1-xCox НА ПРОЦЕСИ СПІНОЗАЛЕЖНОГО ТУНЕЛЮВАННЯ

І.М. Марущенко, В.М. Карпан, М.О. Азарєнков, П.Д. Кєллі

Full Text :   (630 kB, Rus.) 

Анотація
У статті приведено результати числового дослідження впливу безладу у кристалевій гратці феромагнітного сплаву Fe1-xCox на тунелювання у магнітних тунельних переходах Fe1-xCox / вакуум / Fe1-xCox. За допомогою розрахунків з перших принципів, виходячи з розрахованої електронної структури тунельного переходу, доведено, що безладдя у кристалевій гратці завдає дуже сильну дію на спін-поляризований перенос у випадку, коли концентрація кобальта у сплаві відносно мала, та майже невідчутно у випадку, коли концентрація кобальта у сплаві перевищує 40%. Отриманий результат важливий для розуміння механізмів, що відповідні за ефект гігантського тунельного магнетоопору.
КЛЮЧОВІ СЛОВА: спін-поляризований перенос, магнітний тунельний перехід, поверхневі стани, безлад
До початку документа


МОДЕЛЮВАННЯ ТЕПЛОВОЇ ДІЇ СИЛЬНОСТРУМОВОГО РЕЛЯТИВІСТСЬКОГО ЕЛЕКТРОННОГО ПУЧКА НА ТИТАНОВИЙ СПЛАВ ВТ1-0

В.В. Литвиненко, А.Г. Пономарьов, О.А. Старцев, В.Т. Уваров

Full Text :   (950 kB, Ukr.) 

Анотація
Досліджено модифікуючий вплив трубчастого імпульсного сильнострумового релятивістського електронного пучка на титанову мішень зі сплаву ВТ1-0. Побудовано математичну модель динаміки температурного поля взаємодії пучка з мішенню, відповідно до якої здійснено чисельний аналіз. Встановлено взаємозв'язок між характеристиками мікроструктури і чинниками дії опромінення - абляційних процесів і температурного поля. Розглянуто механізм кратероутворення. Описано внесок продуктів конденсації абляційного викиду на формування структури приповерхневого шару.
КЛЮЧОВІ СЛОВА: абляційні процеси, електронний пучок, гідродинамічне розпилення, кратероутворення
До початку документа


РОЗРАХУНОК ПРОСТОГО ЦИЛІНДРИЧНОГО СПОВІЛЬНЮВАЧА ДЛЯ ДЕТЕКТОРА НЕЙТРОНІВ

О.Ю. Буки, С.О. Каленик

Full Text :   (360 kB, Rus.) 

Анотація
Проведено математичне моделювання проходження нейтронів через поліетиленовий циліндричного сповільнювач детектора нейтронів. Розраховувалася кількість теплових нейтронів, що потрапили в розташовану по осі сповільнювача газорозрядну трубку лічильника теплових нейтронів. Для різних діаметрів сповільнювача отримані залежності ефективності реєстрації від енергії налітаючих нейтронів. Знайдено діаметр сповільнювача, при якому ефективність реєстрації досить висока (близько 10%) і практично постійна для нейтронів з енергією від теплових до 1 МеВ. Відзначається, що детектор з такими характеристиками є оптимальним для реєстрації запізнілих нейтронів ділення і може бути використаний в установках активаційного аналізу на вміст матеріалів, що діляться.
КЛЮЧОВІ СЛОВА: детектор нейтронів, лічильник нейтронів, нейтрони, нейтронні поля, математичне моделювання
До початку документа


ДИФУЗІЯ В ПРИПОВЕРХНЕВИХ ШАРАХ ОКСИДНИХ ВКЛЮЧЕНЬ У ДИСПЕРСНОЗМІЦНЕНОМУ α-Fe

В.Г. Кіріченко, О.В. Коваленко, М.Г. Компанієц, В.M. Леонов

Full Text :   (1400 kB, Rus.) 

Анотація
Представлені результати аналізу концентраційних залежностей елементного складу включень і матриці для визначення порівняльних значень коефіцієнтів дифузії в дісперснозміцненому α- залізі. Чисельним моделюванням за двовимірними даними отримана тривимірна форма оксидних включень. Визначено значення для DAl, DY в залізі із залученням літературних даних по дифузії заліза в різних температурних діапазонах. За отриманими даними, коефіцієнти дифузії елементів включення (Y, Al, Ti) у випадку модельної системи вище, ніж коефіцієнт самодифузії заліза.
КЛЮЧОВІ СЛОВА: залізо, наночастинки, оксиди, ітрій, структура, фазовий склад, дифузія
До початку документа


СТРУКТУРА НАНОМЕТРІЧНИХ ПЛІВОК ФЕРРИТІВ ПІСЛЯ ІОННОЙ ІМПЛАНТАЦІЇ

В.Г. Кіріченко, О.В. Коваленко

Full Text :   (410 kB, Eng.) 

Анотація
Представлені результати дослідження процесів формування плівок гексаферриту Ва і Bi-Gd гранату на підкладках галлій-гадолінієвого граната. В результаті іонно- променевого осадження на поверхні підкладок утворюються аморфні парамагнітні плівки гексаферриту Ва та плівки вісмут- гадолиниевого граната з формуванням магнітовпорядкованих плівок при термічному відпалі й іонної імплантації. Для повороту осі легкого намагнічування у площину плівки найбільш ефективна іонна імплантація іонів Не+.
КЛЮЧОВІ СЛОВА: тонкі плівки, елементний і фазовий склад, гексаферрит Ва, Bi-Gd гранат, спектроскопія
До початку документа


ВПЛИВ ВОДИ НА ЕФЕКТИВНІСТЬ НАДКРИТИЧНОЇ СO2 ЕКСТРАКЦІЇ УРАНУ ІЗ ПРИРОДНИХ МІНЕРАЛІВ

Б.В. Борц, Ю.Г. Казарінов, С.А. Сіренко, С.Ф. Скоромна, В.І. Ткаченко

Full Text :   (800 kB, Rus.) 

Анотація
Наведено експериментальні дані щодо дослідження впливу води на ефективність надкритичної флюїдної екстракції вуглекислим газом (НФЕ-СO2) комплексів урану із природних мінералів при тисках вуглекислого газу до 20,0 МПа й температурах до 45°С. Експериментально показано, що залежність ефективності екстракції від кількості води має піковий характер, тобто при певних тиску й температурі ефективність екстракції максимальна. Визначено умови, при яких досягається максимальна ефективність НФЕ-СO2 комплексів урану. Запропоновано дворівневу модель для опису НФЕ-СO2 екстракції води. Модель має гарну якісну й кількісну відповідність із експериментальними даними. Запропоновано подвійну дворівневу модель для опису НФЕ-СO2 екстракції комплексу урану в присутності води. З використанням подвійної моделі аналітично описано спостережуване в експерименті зменшення ефективності екстракції комплексу урану зі збільшенням кількості вільної води. У рамках подвійної моделі підтверджено, що максимальна ефективність екстракції досягається для кількості води, повністю зв'язаної комплексом урану, яка відповідає її межі розчинності в надкритичному СO2. Запропоновані моделі дозволили оцінити величини ймовірностей індукованих переходів у дворівневих системах.
КЛЮЧОВІ СЛОВА: надкритичний вуглекислий газ, надкритична екстракція, уран, вода, трибутілфосфат, дворівнева система
До початку документа


МОДИФІКОВАНИЙ АБСОРБЦІЙНИЙ МЕТОД ВИЗНАЧЕННЯ ПАРАМЕТРІВ ДИФУЗІЇ

О.С. Посухов, В.Є. Семененко, М.Г. Стєрвоєдов, Т.О. Коваленко

Full Text :   (520 kB, Rus.) 

Анотація
У роботі представлено модифікований абсорбційний метод для дослідження дифузії у металах та сплавах, а також структуру приладового вимірювального комплексу для визначення її параметрів. Розроблено спосіб градієнтних вимірювань, за допомогою яких реалізується визначення енергії активації Е та передекспоненціального множника Do за один цикл дифузійного відпалу. Проведено контрольні вимірювання параметрів дифузії на сплавах нікелю та алюмінію, отриманих направленою кристалізацією. Отримані результати за параметрами дифузії добре співпадають з відомими літературними даними.
КЛЮЧОВІ СЛОВА: дифузія, модифікований абсорбційний метод, градієнт температури
До початку документа


ВИКОРИСТАННЯ СУПРОВОДЖУЮЧОГО ВІКНА В МЕТОДІ BOR-FDTD ДЛЯ РОЗРАХУНКУ ПОВЕДІНКИ ПЕРЕДВІСТНИКА В ДІЕЛЕКТРИЧНОМУ ХВИЛЕВОДІ

О.Ю. Бутрим, О.О. Коломієць, М.Н. Легенький

Full Text :   (340 kB, Rus.) 

Анотація
У статті розглядається чисельний розв'язок рівнянь Максвела на основі методу скінченних різниць у часовій області для тіл обертання (BOR-FDTD) у відкритій області з використанням супроводжуючого вікна, що дозволило провести розрахунки для довготривалого поширення імпульсного передвісника у діелектричному хвилеводі.
КЛЮЧОВІ СЛОВА: метод скінченних різниць для тіл обертання, BOR-FDTD, передвісник, діелектричний хвилевід
До початку документа