ВІСНИК Харківського національного університету, том 1040,
серія: фізична "ЯДРА, ЧАСТИНКИ, ПОЛЯ", вип. 1 /57/, 2013

Титульний лист, редколегія, зміст
СТАТТІ
 І.В. Гущин, О.В. Кірічок, В.М. Куклін
 Формування структур у конвективних середовищах  (англ.)
 І.Є. Гаркуша
 Сильнострумові прискорювачі плазми: фізика і використання  (англ.)
28 
 Ф.А. Даневич
 Дослідження властивостей нейтрино і слабкої взаємодії в експериментах з пошуку подвійного бета-розпаду  (англ.)
40 
 A.В. Дєєв, В.В. Котляр, М.І. Маслов
 Народження чармонія та струменів у зіткненнях ультрарелятивістських протонів  (англ.)
48 
 М.Ф. Шульга, С.В. Трофименко
 Високоенергетичні хвильові пакети. «Напівголий» електрон  (англ.)
59 
 О.О. Ісаєв
 Дивна кваркова матерія в сильному магнітному полі   (англ.)
70 
 І.С. Гук, С.Г. Кононенко, Ф.А. Пеєв, О.С. Тарасенко
 Динаміка пучка в каналах виводу з рециркулятора SALO  (англ.)
78 


ФОРМУВАННЯ СТРУКТУР У КОНВЕКТИВНИХ СЕРЕДОВИЩАХ

І.В. Гущин, О.В. Кірічок, В.М. Куклін

Full Text :   (4400 kB, Eng.) 

Анотація
Розглянуто декілька моделей конвекції у тонкому шарі рідини (газу) в умовах слабкої теплопровідності на його межах. Ці моделі демонструють різнобарвну динаміку формування просторових структур та структурово - фазових переходів між ними. Попередній аналіз формування чарунок в таких системах було розроблено при використанні моделі Свіфта-Хоенберга. Більш розвинута та коректна модель Проктора-Сівашинського вивчена для декількох фазових переходів між структурами з трансляційною інваріантністю та структурами, які мали порушену трансляційну інваріантність, та дальній порядок. Вивчається зв'язок між просторовим спектром та кількістю дефектів. Знайдено відношення між густиной дефектів та характеристиками просторового спектру. Розглянуто ефект впливу шуму на розвиток фазових переходів. Показано, що більш загальна модель Проктора-Сівашинського, яка враховує інерціальні ефекти, дозволяє розглядати формування крупно масштабних вихорів, я к результат вторинної модуляційної нестійкості.
КЛЮЧОВІ СЛОВА: конвекція Релея-Бенара, математичне моделювання, дисипативні структури, структурно-фазові переходи, структурні дефекти
До початку документа


СИЛЬНОСТРУМОВІ ПРИСКОРЮВАЧІ ПЛАЗМИ: ФІЗИКА І ВИКОРИСТАННЯ

І.Є. Гаркуша

Full Text :   (3800 kB, Eng.) 

Анотація
В даній оглядовій роботі коротко описані основні принципи сильнострумових прискорювачів плазми, історія та сучасний стан їх досліджень в ІФП ННЦ ХФТІ. У таких пристроях внутрішнє магнітне поле створюється великим струмом до декількох MA в розряді і воно використовується для прискорення потоку плазми до швидкостей порядку 1000 км/с. Особливу увагу приділено квазістаціонарним плазмовим прискорювачам (КСПП), у яких тривалість розряду значно перевищує час польоту плазми в прискорювальному каналі. Описано експерименти по застосуванню КСПП для досліджень взаємодії плазми з поверхнею в термоядерних реакторах, таких як ІТЕР і ДЕМО. Представлені результати досліджень по модифікації поверхні і поліпшення властивостей матеріалів при обробці потужними імпульсними потоками плазми. Підкреслюються потенційні технологічні застосування імпульсної плазмової обробки.
КЛЮЧОВІ СЛОВА: плазмовий прискорювач, високоенергетичні потоки щільної плазми, взаємодія плазми з матеріалами, модифікація поверхні, екстремальні умови термоядерного реактора ІТЕР
До початку документа


ДОСЛІДЖЕННЯ ВЛАСТИВОСТЕЙ НЕЙТРИНО І СЛАБКОЇ ВЗАЄМОДІЇ В ЕКСПЕРИМЕНТАХ З ПОШУКУ ПОДВІЙНОГО БЕТА-РОЗПАДУ

Ф.А. Даневич

Full Text :   (1150 kB, Eng.) 

Анотація
Дослідження безнейтринного подвійного бета-розпаду атомних ядер являють собою унікальну можливість пошуку нових фізичних ефектів за рамками стандартної моделі елементарних частинок. Цей процес чутливий до порушення закону збереження лептонного числа, природи нейтрино (частинка Дірака чи Майорани), величини маси і схеми масових станів нейтрино. Безнейтринний подвійний бета-розпад все ще не виявлений, у все більш чутливих експериментах встановлюються лише межі на його вірогідність. Пошуки подвійного бета-розпаду ведуться різними методами, зокрема з допомогою низькофонових сцинтиляційних і напівпровідникових детекторів. Для визначення схеми масових станів нейтрино експеримент повинен мати чутливість до ефективної масі нейтрино на рівні 0.02 - 0.05 еВ, що відповідає періодам напіврозпаду T1/2 ~ 1026 - 1027 років і вимагає створення наднизькофонових детекторів з високою енергетичною роздільною здатністю та масою досліджуваного ізотопу сотні кілограмів. Низькотемпературні сцинтиляційні болометри є найбільш перспективною технікою для здійснення таких дослідів.
КЛЮЧОВІ СЛОВА: подвійний бета-розпад, нейтрино, слабка взаємодія, низькофоновий експеримент
До початку документа


НАРОДЖЕННЯ ЧАРМОНІЯ ТА СТРУМЕНІВ У ЗІТКНЕННЯХ УЛЬТРАРЕЛЯТИВІСТСЬКИХ ПРОТОНІВ

A.В. Дєєв, В.В. Котляр, М.І. Маслов

Full Text :   (6700 kB, Eng.) 

Анотація
Народження J/ψ мезону разом із струменем в протон-протонних зіткненнях вивчається при енергії s1/2 = 8 ТеВ. Стисло розглядається народження пар струменів при s1/2 = 7 ТеВ. При моделюванні реакцій використовуєтся генератор подій Піфія 8. Розраховуються розподіли, що залежать від різниць поперечних імпульсів, бистрот ymj та азимутальних кутів φmj мезона та струменю. Аналізується вплив на спостережувані випромінювання глюонів в початковому та кінцевому станах партонних процесів, а також багаторазового розсіяння партонів. Демонструється, що форма (ymj, φmj, yJ/ψ)- та (ymj, pT J/ψ, yJ/ψ)-розподілів, де pT J/ψ (yJ/ψ) є поперечний імпульс (бистрота) J/ψ, істотно відрізняються для мезонів, що народжуються в центральній області та під малими кутами відносно осі пучків. Досліджуються спостережувані, вимірювання яких може бути корисним для отримання строгих обмежень на моделі, що використовуються.
КЛЮЧОВІ СЛОВА: генератор подій Піфія, чармоній, народження струменів, протон-протонні зіткнення, експерименти ALICE, ATLAS, CMS, LHCb, великий коллайдер адронів ЦЕРН
До початку документа


ВИСОКОЕНЕРГЕТИЧНІ ХВИЛЬОВІ ПАКЕТИ. «НАПІВГОЛИЙ» ЕЛЕКТРОН

М.Ф. Шульга, С.В. Трофименко

Full Text :   (2200 kB, Eng.) 

Анотація
Розглянуто просторово-часову еволюцію локалізованих високоенергетичних електромагнітних хвильових пакетів, що мають місце у процесах випромінювання ультра релятивістськими електронами. Показано, що високі енергії мають стабілізуючий вплив на рух таких пакетів і що довжини, на яких відбувається їх розпливання і перебудова у пакети розбіжних хвиль, можуть мати макроскопічні розміри. Розглянуто еволюцію електромагнітного поля в просторі при вильоті ультра релятивістського електрона з речовини у вакуум. Показано, що в цьому випадку електрон протягом тривалого проміжку часу після вильоту з речовини може перебувати в «напівголому» стані з сильно заглушеними низькочастотними компонентами Фур'є в оточуючому полі. Також показано, що такий стан електрона може виявлятися в істотній залежності його подальших іонізаційних втрат енергії в тонкій пластинці, розташованій у напрямку руху частинки, від відстані між пластинкою і речовиною.
КЛЮЧОВІ СЛОВА: електромагнітні хвильові пакети, іонізаційні втрати енергії, перехідне випромінювання, ефект густини, «напівголий» електрон
До початку документа


ДИВНА КВАРКОВА МАТЕРІЯ В СИЛЬНОМУ МАГНІТНОМУ ПОЛІ

О.О. Ісаєв

Full Text :   (1300 kB, Eng.) 

Анотація
Розглядаються термодинамічні властивості дивної кваркової матерії в сильних магнітних полях до 1020 Гс. Показане, що поява повздовжньої (вздовж магнітного поля) нестійкості в полях більш за критичного перешкоджає виникненню повністю поляризованих кваркових станів у дивної кваркової матерії, а також запобігає значному зменшенню дивини, які, інакше, могли б відбутися за такими сильними магнітними полями.
КЛЮЧОВІ СЛОВА: дивна кваркова матерія, сильне магнітне поле, анізотропія тиску, повздовжня нестійкість
До початку документа


ДИНАМІКА ПУЧКА В КАНАЛАХ ВИВОДУ З РЕЦИРКУЛЯТОРА SALO

І.С. Гук, С.Г. Кононенко, Ф.А. Пеєв, О.С. Тарасенко

Full Text :   (8600 kB, Eng.) 

Анотація
Оптимізація магнітооптичної структури рециркулятора SALO дозволила суттєво поліпшити параметри пучка електронів в точках виводу часток в основні експериментальні зали. В роботі приведені параметри пучка вздовж траєкторії руху і на виході основних каналів виводу пучка з рециркулятора. Разрахунки проведені з урахуванням впливу нелінійних компонентів магнітного поля дипольних і квадрупольних магнітів рециркулятора.
КЛЮЧОВІ СЛОВА: електрон, рециркулятор, дипольний магніт, квадруполь, SALO
До початку документа