ВІСНИК Харківського національного університету, том 991,
серія: фізична "ЯДРА, ЧАСТИНКИ, ПОЛЯ", вип. 1 /53/, 2012

Титульний лист, редколегія, зміст     (95 kB) 
 
СТАТТІ
 
 Ю.І. Горобець, С.О. Решетняк
 Двопроменезаломлення та відбиття поверхневих спінових хвиль у двохосьових феродіелектриках (укр.)
 В.А. Рудаков, О.А. Водяницький
 Числові розрахунки особлівостей розповсюдження нейтронно-температурних коливань в керованих ядерних системах (рос.)
14 
 О.Ю. Буки, S.О. Каленик
 Проста модель транспорту нейтронів і її застосування для розрахунку функцій відгуку кульового нейтронного спектрометра (рос.)
23 
 О.І. Калініченко, С.С. Перепьолкін, В.Є. Стрельницький
 Особливості формування термопружних піків при бомбардуванні важких металів іонами низьких і проміжних енергій (рос.)
28 
 О.С. Деєв
 Відновлення спектральних характеристик рентгенівського випромінювання електронів в кристалі за допомогою ХРВ з вторинних мішеней (рос.)
34 
 В.Й. Касілов
 Методика вимірювань перерiзiв, кутових та масових розподілів уламків у процесi електроподiлу важких ядер в областi енергій гігантського резонансу (рос.)
41 
 В.О. Лісовський, О.І. Пелюстка, В.О. Коваль
 Експериментальне дослідження режимів горіння і контракції тліючого розряду в  CF4   (рос.)
46 
 M.А. Шляхов
 Параметри деформацiї збуджених станів у моделi Нiльсона (рос.)
54 
 В.В. Брюховецький, В.Ф. Клепіков, В.В. Литвиненко, А.В. Пойда, В.П. Пойда, А.Г. Пономарьов, М.А. Прихода, Є.М. Прохоренко, В.Т. Уваров
 Структурні зміни в поверхневому прошарку матричних алюмінієвих сплавів 1201 іі 6111 в зоні дії імпульсного пучка електронів в режимі передплавлення (рос.)
61 
 З.Ф. Назиров, Н.М. Завгородня, Р.В. Вовк, Д.О. Лотник
 Власний пінінг і надлишкова провідність монодоменних монокристалів  YBa2Cu3O7-δ  (укр.)
65 
 О.В. Дудник, Є.В. Курбатов, Е. Валтонен
 Амплітудні і швидкісні храктеристики багатопіксельних лічильників фотонів S10931-050P і S10931-100P виробництва “Hamamatsu Photonics” (рос.)
69 
 В.Г. Кіріченко, О.В. Коваленко, В.M. Леонов
 Фактори розподілу і зростання зерен в полікристалічних 3D і 2D структурах (рос.)
75 
 В.Г. Кіріченко, О.В. Коваленко, В.M. Леонов, С.В. Старостенко, Т.О. Коваленко, Д.О. Колєсніков
 Вплив лазерного опромінення на мікроструктуру поверхні сплавів цирконію (рос.)
80 
 В.Г. Кіріченко, В.M. Леонов
 Структура і коагуляція дисперсних оксидних включень у альфа-залізі (рос.)
86 
 В.Е. Семененко, А.А. Касілов, Т.О. Коваленко
 Вплив термообробки на кінетику старіння естественного мікрокомпозиту  Al-CuAl2   (рос.)
90 
 Б.В. Борц, Ю.Г. Казарінов, С.Ф. Скоромна, В.І. Ткаченко
 Експериментальне дослідження динаміки пухирців повітря у воді при швидкій декомпресії (рос.)
95 
 Т.А. Ігнатьєва, А.Н. Великодний
 Вплив тонкої структури улектронного спектру на рухомість електроншв в Мо та сплавах Мо – Rе (рос.)
102 


ДВОПРОМЕНЕЗАЛОМЛЕННЯ ТА ВІДБИТТЯ ПОВЕРХНЕВИХ СПІНОВИХ ХВИЛЬ У ДВОХОСЬОВИХ ФЕРОДІЕЛЕКТРИКАХ

Ю.І. Горобець, С.О. Решетняк

Full Text :   (2500 kB, Ukr.) 

Анотація
Розглядаються процеси заломлення та відбиття поверхневих спінових хвиль в неоднорідному діелектричному феромагнітному середовищі. В рамках формалізму спінової густини в обмінному наближенні отримано рівняння динаміки магнітного моменту та закон дисперсії спінових хвиль. Отримано рівняння ейконалу та показники заломлення спінових хвиль. Визначено польові та частотні залежності показників заломлення та коефіцієнтів відбиття спінових хвиль на межі двох однорідних двохосьових феромагнетиків з різними параметрами обмінної взаємодії, магнітної анізотропії та намагніченості насичення. Показано можливість застосування запропонованої системи в якості спінхвильових аналогів оптичних приладів.
КЛЮЧОВІ СЛОВА: магнітне поле, спінові хвилі, заломлення, анізотропія, відбиття.
До початку документа


ЧИСЛОВІ РОЗРАХУНКИ ОСОБЛІВОСТЕЙ РОЗПОВСЮДЖЕННЯ НЕЙТРОННО-ТЕМПЕРАТУРНИХ КОЛИВАНЬ В КЕРОВАНИХ ЯДЕРНИХ СИСТЕМАХ

В.А. Рудаков, О.А. Водяницький

Full Text :   (700 kB, Rus.) 

Анотація
Розроблена теоретична модель і експериментальні вимірювання на реакторах ВВЕР-1000 Запоріжської АЕС нейтронних шумів в залежності від частоти свідкують про інтенсивні осциляції щільності теплових нейтронів в нейтронних розмножувальних системах з теплоносієм. Амплітуди сигналів значно зменшуються у разі зростання частоти. При малих її значеннях (від часток одиниці до кількох десятків Гц) амплітуди коливань підвладні зростанню, яке зобов'язано конвективному переносу нейтронів теплоносієм. Проведено чисельний аналіз дисперсійного рівняння в умовах різних типів і інтенсивності зв'язку коливань. Чисельний аналіз веріфікує аналітичні результати про дисперсію і посилювання (зменшення) власних нейтронних і температурних хвиль у наближенні їх слабкого зв'язку. Отримані відомості про умови розповсюдження сильно зв'язаних нейтронних і температурних коливань відображають ядерно-фізичну кінетику нейтронної розмножувальної системи сукупно із гідродинамікою теплоносія.
КЛЮЧОВІ СЛОВА: нейтронно-температурні коливання, числові розрахунки, нейтронні розмножуючи системи, коефіцієнт просторового збільшення
До початку документа


ПРОСТА МОДЕЛЬ ТРАНСПОРТУ НЕЙТРОНІВ І ЇЇ ЗАСТОСУВАННЯ ДЛЯ РОЗРАХУНКУ ФУНКЦІЙ ВІДГУКУ КУЛЬОВОГО НЕЙТРОННОГО СПЕКТРОМЕТРА

О.Ю. Буки, C.О. Каленик

Full Text :   (2500 kB, Rus.) 

Анотація
Розроблена проста модель, що забезпечує симуляцію розповсюдження нейтронів в різних речовинах в діапазоні енергій від 10-8 до декількох МеВ. Модель реализована в програмному коді на С++. При проведенні тестових розрахунків модель показала значно вищу швидкість роботи, ніж при використанні пакету GEANT 4. За допомогою розробленої моделі розраховані функції відгуку кульового нейтронного спектрометра.
КЛЮЧОВІ СЛОВА: математичне моделювання, нейтрони, нейтронні поля, нейтронний спектрометр, функції відгуку.
До початку документа


ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ТЕРМОПРУЖНИХ ПІКІВ ПРИ БОМБАРДУВАННІ ВАЖКИХ МЕТАЛІВ ІОНАМИ НИЗЬКИХ І ПРОМІЖНИХ ЕНЕРГІЙ

О.І. Калініченко, С.С. Перепьолкін, В.Є. Стрельницький

Full Text :   (1100 kB, Rus.) 

Анотація
Досліджено можливість формування приповерхневих нелокальних термопружних піків (ПНТП) важкими іонами низьких і проміжних енергій E≤1 MeV у важких металах. На прикладах імплантації іонів Xe+(U+) в аморфні або (нано) кристалічні Au(U) показане існування граничної енергії іонів ENTP ~ (15-50) кеВ, нижче якої пік формується відповідно до запропонованої раніше моделі НТП низькоенергетичного іона. Методом експертних оцінок каскадів, що виникають при комп'ютерному моделюванні процесу іонного бомбардування, визначені величини ENTP для досліджених комбінацій «іон-метал». Показано, що при E > ENTP можливо утворення ПНТП як однозв'язної області перегріву, що виникає на основі при поверхневого (суб)каскаду. Параметри ПНТП визначаються розмірами (суб)каскаду, тепловим розпливанням за час іон-іонної релаксації й фононними втратами у (суб)каскаді. Наведено оцінку зверху для ймовірності утворення сферичного ПНТП, у якому можливе плавлення матеріалу мішені, для комбінацій "U+ - U","Xe+ - Au" при енергіях іонів .
КЛЮЧОВІ СЛОВА: низькоенергетичний іон, аморфна та/або (нано)кристалична мішень, важкі метали, атомний каскад, термопружний пік, плавлення.
До початку документа


ВІДНОВЛЕННЯ СПЕКТРАЛЬНИХ ХАРАКТЕРИСТИК РЕНТГЕНІВСЬКОГО ВИПРОМІНЮВАННЯ ЕЛЕКТРОНІВ В КРИСТАЛІ ЗА ДОПОМОГОЮ ХРВ З ВТОРИННИХ МІШЕНЕЙ

О.С. Деєв

Full Text :   (1800 kB, Rus.) 

Анотація
У GEANT 4.9.2 проведено розрахунок взаємодії рентгенівського випромінювання з атомами вторинного конвертора, розрахований вихід К-ліній ХРВ із вторинної мішені. Моделювалися спектри первинного випромінювання різного виду NРЕНТГ(Е) = f(E), аналогічні за формою гальмівного випромінювання електронів в кристалах. Рентгенівські кванти направлялися на вторинну мішень, де збуджували ХРВ, реєстроване кільцевим детектором в діапазоні кутів 90°-180°. Для первинних спектрів визначалося відношення XРЕНТГ(E) виходів інтенсивного рентгенівського випромінювання електронів з орієнтованого кристала до виходу випромінювання з розоріентованого кристала (ось/random). Розраховані відношення виходів (ось/random) ХРВ із вторинних мішеней XХРВ(E) в області енергій 7-115 кеВ. Порівнюються енергетичні залежності XРЕНТГ(E) і XХРВ(E). Відновлення низькоенергетичної частини спектра гальмівного випромінювання каналірованних електронів коректно можливо у випадку, коли спектр випромінювання має монотонний вигляд без складної структури.
КЛЮЧОВІ СЛОВА: конвертори, вторинні випромінювання, ХРВ, відновлення спектрів, моделювання, GEANT 4.9.2
До початку документа


МЕТОДИКА ВИМІРЮВАНЬ ПЕРЕРIЗIВ, КУТОВИХ ТА МАСОВИХ РОЗПОДІЛІВ УЛАМКІВ У ПРОЦЕСI ЕЛЕКТРОПОДIЛУ ВАЖКИХ ЯДЕР В ОБЛАСТI ЕНЕРГІЙ ГІГАНТСЬКОГО РЕЗОНАНСУ

В.Й. Касілов

Full Text :   (2500 kB, Rus.) 

Анотація
Запропоновано методику визначення перерізів електроподілу важких ядер в області енергій гігантського резонансу шляхом вимірювання відношення виходів фотоподілу до перерізів електроподілу. Уламки поділу реєструвались за допомогою покривного скла і майларових плівок, нечутливих до супроводжуючого уламки зарядженого фону. Запропоновано також метод очищення електронного пучку від гамма- фону та методи вимірів кутових і масових розподілів уламків поділу.
КЛЮЧОВІ СЛОВА: пучок електронів, поділ ядер, камера поділу, електро-і фотоподіл ядер, вiдхіляючий магніт, детектор уламків поділу.
До початку документа


ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ РЕЖИМІВ ГОРІННЯ І КОНТРАКЦІЇ ТЛІЮЧОГО РОЗРЯДУ В CF4

В.О. Лісовський, О.І. Пелюстка, В.О. Коваль

Full Text :   (2300 kB, Rus.) 

Анотація
У цій роботі експериментально досліджено дифузний та контрагований режими тліючого розряду постійного струму в CF4. Знайдено, що при фіксованому тиску газу область існування контрагованого режиму обмежена з боку вузьких зазорів між електродами, ця межа має неоднозначний характер. Контрагований шнур з'являється в стратифікованому позитивному стовпі зі зростанням розрядного струму. Однак у вузьких зазорах між електродами подальше підвищення розрядного струму призводить до зменшення довжини позитивного стовпа (з одночасним значним розширенням негативного світіння), і контракція зникає. У випадку довгих розрядних проміжків збільшення струму не призводить до зникнення контракції.
КЛЮЧОВІ СЛОВА: розряд постійного струму, контракція, дифузна мода горіння розряду, дисоціація, CF4.
До початку документа


ПАРАМЕТРИ ДЕФОРМАЦIЇ ЗБУДЖЕНИХ СТАНІВ У МОДЕЛI НIЛЬСОНА

M.А. Шляхов

Full Text :   (2100 kB, Rus.) 

Анотація
В статті розглядаються головні моделі ядра, які використовуються для опису спектроскопічних характеристик деформованих ядер. Просліджуються труднощі пов'язані з однозначністю вибору параметра деформацiї ядра у обертальних смугах. Обчислення зведених ймовірностей у межах модифікованої моделі Нільсона показують, що використання різних параметрів деформації для збуджених станів поліпшує узгодженість з експериментом. Розглядались ядра з sd-оболонки.
КЛЮЧОВІ СЛОВА: моделі деформованих ядер, модифікована модель Нільсона, деформація у збуджених станах, ядра sd-оболонки.
До початку документа


СТРУКТУРНІ ЗМІНИ В ПОВЕРХНЕВОМУ ПРОШАРКУ МАТРИЧНИХ АЛЮМІНІЄВИХ СПЛАВІВ 1201 І 6111 В ЗОНІ ДІЇ ІМПУЛЬСНОГО ПУЧКА ЕЛЕКТРОНІВ В РЕЖИМІ ПЕРЕДПЛАВЛЕННЯ

В.В. Брюховецький, В.Ф. Клепіков, В.В. Литвиненко, А.В. Пойда, В.П. Пойда, А.Г. Пономарьов, М.А. Прихода, Є.М. Прохоренко, В.Т. Уваров

Full Text :   (1200 kB, Rus.) 

Анотація
В роботі розглянуто особливості дії релятивістського імпульсного пучка електронів на процеси структуроутворення в поверхневому прошарку промислових алюмінієвих сплавів 1201 і 6111 в режимі передплавлення. Показано, що в підібраному режимі передплавлення до макроскопічного плавлення поверхні в зоні дії пучка - здійснюється локальне плавлення і наступна кристалізація окремих ділянок мікроструктури поверхневого прошарку сплавів. Зроблено завбачення, що виникнення таких ділянок мікроструктури алюмінієвих сплавів 1201 і 6111 може бути пов'язане з плавленням нерівноважних евтектик і з плавленням ділянок сегрегації легуючих елементів.
КЛЮЧОВІ СЛОВА: імпульсний пучок, електрони, алюмінієві сплави, мікроструктура поверхневого прошарку.
До початку документа


ВЛАСНИЙ ПІНІНГ І НАДЛИШКОВА ПРОВІДНІСТЬ МОНОДОМЕННИХ МОНОКРИСТАЛІВ YBa2Cu3O7-δ

З.Ф. Назиров, Н.М. Завгородня, Р.В. Вовк, Д.О. Лотник

Full Text :   (390 kB, Ukr.) 

Анотація
В роботі досліджено вплив кута розорієнтації між напрямком постійного магнітного поля Н=15 кЕ і напрямком базисної ab-площини α ≡ ∠(H,ab) на температурні залежності надлишкової провідності в області переходів в надпровідний стан роздвійникованих монокристалів YBa2Cu3O7-δ з малим відхиленням від кисневої стехіометрії. Причини появи низькотемпературних "хвостів" (паракогерентных переходів) на резистивних переходах в надпровідний стан аналізуються в рамках моделі реалізації різних режимів фазового стану вихрової матерії.
КЛЮЧОВІ СЛОВА: надлишкова провідність, монокристали YBa2Cu3O7-δ, дефіцит кисню, пінінг, 2D-3D кросовер, власний пінінг.
До початку документа


АМПЛІТУДНІ І ШВИДКІСНІ ХРАКТЕРИСТИКИ БАГАТОПІКСЕЛЬНИХ ЛІЧИЛЬНИКІВ ФОТОНІВ S10931-050P І S10931-100P ВИРОБНИЦТВА “HAMAMATSU PHOTONICS”

О.В. Дудник, Є.В. Курбатов, Е. Валтонен

Full Text :  

Анотація
Представлені результати досліджень амплітудних характеристик вихідних сигналів від кремнієвих фотоелектронних помножувачів з розмірами комірок 50×50 мкм2 і 100×100 мкм2 виробництва «Hamamatsu Photonics K.K.» різними методами. Показано, що ефективність реєстрації фотонів ФЕП з більшими розмірами комірок має більш швидкий темп зростання з підвищенням напруг зворотного зміщення за рахунок кращої геометричної ефективності. У той же час динамічний діапазон лінійної частини залежності вихідних амплітуд від перенапружень для цього ФЕП значно вужчий, ніж для ФЕП з меншими розмірами комірок. Представлені рекомендації з вибору робочих точок напруг зворотного зміщення для обох кремнієвих ФЕП. Виміряні максимальні темпи рахунку ФЕП при різних інтенсивностях падаючого світла в експериментах з застосуванням лазерного діоду у якості джерела оптичних фотонів.
КЛЮЧОВІ СЛОВА: фотоелектронний помножувач, ефективність реєстрації фотонів, одно фотоелектронний режим, операційний підсилювач, кремнієвий ФЕП, темп рахунку, осцилограф, сцинтиляційний детектор.
До початку документа


ФАКТОРИ РОЗПОДІЛУ І ЗРОСТАННЯ ЗЕРЕН В ПОЛІКРИСТАЛІЧНИХ 3D І 2D СТРУКТУРАХ

В.Г. Кіріченко, О.В. Коваленко, В.M. Леонов

Full Text :   (2500 kB, Rus.) 

Анотація
У роботі проведено дослідження впливу структури сплавів на основі заліза і цирконію та двовимірної структури графену на орієнтаційні співвідношення, що характеризують розподіл зерен за розмірами. Методика визначення розміру зерен та орієнтаційних співвідношень між препарованими проекціями зерен за даними оптичної металографії з використанням контрольного зразка альфа-заліза і реального шліфа сталі Х18Н10Т, сплаву цирконію (3D-структури) і графена (2D-структура) дозволила зробити висновок про переважне виділення зерен, подібних багатокутникам Дирихлє з сумою внутрішніх кутів у діапазоні 2π - 4π із зменшенням суми до (π - 2π) для графену.
КЛЮЧОВІ СЛОВА: мікроструктура, полікристал, зерно, термомеханічна обробка, розподіл, орієнтація
До початку документа


ВПЛИВ ЛАЗЕРНОГО ОПРОМІНЕННЯ НА МІКРОСТРУКТУРУ ПОВЕРХНІ СПЛАВІВ ЦИРКОНІЮ

В.Г. Кіріченко, О.В. Коваленко, В.M. Леонов, С.В. Старостенко, Т.О. Коваленко, Д.О. Колєсніков

Full Text :   (1900 kB, Rus.) 

Анотація
Представлені результати дослідження впливу лазерного імпульсного (тривалістю 50 нс) опромінення на структуру поверхневих шарів сплавів цирконію. У результаті лазерного опромінення поверхні цирконієвих сплавів формуються аморфні фази, концентрація включень інтерметалевих фаз в поверхневому шарі глибиною до 0,3 мкм зменшується майже вдвічі. На поверхні сплавів формуються хвильові структури за рахунок швидкого застигання рідкого розплаву, фронт якого рухається з великою швидкістю внаслідок можливої нестійкості Кельвіна-Гельмгольца або виникнення кристалізаційних хвиль на поверхні опроміненого плями.
КЛЮЧОВІ СЛОВА: радіаційна стійкість, цирконій, сплави, поверхня, іонне опромінення, аморфізація, кристалізація.
До початку документа


СТРУКТУРА І КОАГУЛЯЦІЯ ДИСПЕРСНИХ ОКСИДНИХ ВКЛЮЧЕНЬ У АЛЬФА-ЗАЛІЗІ

В.Г. Кіріченко, В.M. Леонов

Full Text :   (2200 kB, Rus.) 

Анотація
Представлені результати дослідження структури і фазового складу включень дисперсних оксидних частинок і коагуляції частинок оксидів ітрію, алюмінію, цирконію в модельній системі на основі карбонільного заліза. Виявлені частинки оксидів розподілені за розмірами в широкому інтервалі, елементний аналіз по перетину частки оксиду ітрію дав склад Y2O2,73. Отримані розподіли елементів та градієнта концентрації по перетину комплексного оксиду дозволили визначити характер агломерації частинок в металевій матриці.
КЛЮЧОВІ СЛОВА: залізо, наночастинки, оксиди, ітрій, структура, фазовий склад, коагуляція.
До початку документа


ВПЛИВ ТЕРМООБРОБКИ НА КІНЕТИКУ СТАРІННЯ ЕСТЕСТВЕННОГО МІКРОКОМПОЗИТУ Al-CuAl2

В.Е. Семененко, А.А. Касілов, Т.О. Коваленко

Full Text :   (3100 kB, Rus.) 

Анотація
Вивченo вплив швидкості охолоджування сплавів алюміній-мідь на характер перерозподілу легуючих елементів в матричному твердому розчині. У посткристалізаційний період визначені параметри решітки, мікротвердість пластинчастого мікрокомпозиту. Обговорюються можливі причини зміни мікроструктури, обумовлені гартом і подальшим старінням.
КЛЮЧОВІ СЛОВА: термообробка, гарт, пластинчастий мікрокомпозит, параметр решітки, мікротвердість.
До початку документа


ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ДИНАМІКИ ПУХИРЦІВ ПОВІТРЯ У ВОДІ ПРИ ШВИДКІЙ ДЕКОМПРЕСІЇ

Б.В. Борц, Ю.Г. Казарінов, С.Ф. Скоромна, В.І. Ткаченко

Full Text :   (3800 kB, Rus.) 

Анотація
Експериментально досліджені процеси викиду пухирців повітря з водопровідної води при її швидкій декомпресії. Експерименти проведені на експериментальній установці, що представляє собою осередок високого тиску з корисним об'ємом 10,6 см3. Осередок витримує тиск до 20 МПа. Швидка декомпресія досягалася проривом алюмінієвих фольг в результаті повільного підйому тиску в осередку за допомогою поршня. Прорив фольг відбувався при тиску, який задавався певною кількістю фольг. Показано, що стислий до тиску 10 МПа окремий пухирець після швидкої декомпресії до моменту часу t = 0,33 с різко зростає в об'ємі. Надалі, при t > 0,5 c великі пухирці повільно поглинають розташовані поблизу дрібні пухирці повітря. На більших часах, при t > 3 с, процес викиду й перерозподілу газових пухирців завершується. Показано якісну відповідність теоретичних розрахунків отриманим у роботі експериментальним результатам.
КЛЮЧОВІ СЛОВА: декомпресія, водопровідна вода, газонасиченість, осередок високого тиску, автомодельна динаміка.
До початку документа


ВПЛИВ ТОНКОЇ СТРУКТУРИ УЛЕКТРОННОГО СПЕКТРУ НА РУХОМІСТЬ ЕЛЕКТРОНШВ В МО ТА СПЛАВАХ МО – RЕ

Т.А. Ігнатьєва, А.Н. Великодний

Full Text :   (1500 kB, Rus.) 

Анотація
За експериментальними результатами ефекту Холла для Мо та сплавів Мо-Rе, розрахована температурна залежність рухомості електронів. Результати аналізуються з врахуванням критичних енергій електронного спектру Мо. Показано, що температуру ~50К можна віднести до краю рухомості локалізованих електронів на краю спектру у вузькому інтервалі енергій: від критичних енергій - зародження малих електронних груп до енергії активації, коли електрони де локалізуються. Для Мо - це εС1 енергія зародження малої електронної лінзи нижче рівня Фермі та εС2 - енергія вище рівня Фермі, при якої з являється нова електронна група під дією домішок Rе. Наведені результати свідчать про те, що рух рівня Фермі відносно критичних енергій електронного спектру під впливом зовнішніх дій приводе до електронно-топологічних переходів, які одночасно мають ознаки переходів метал-діелектрик.
КЛЮЧОВІ СЛОВА: рухомість електронів, критичні енергії електронного спектру, край рухомості електронно-топологічний перехід, локалізація електронів.
До початку документа