ВІСНИК Харківського національного університету, том 1025,
серія: фізична "ЯДРА, ЧАСТИНКИ, ПОЛЯ", вип. 4 /56/, 2012

Титульний лист, редколегія, зміст  
 
СТАТТІ
 
 С.М. Афанасьєв
 Утворення основного стану ядра 8Be  в реакції 16О(γ,4α)   (рос.)
 М.Ю. Ковалевський, В.А. Кутовий, Л.В. Логвінова
 Про механизм релаксаційних процесів термомасопереносу у гетерогенному середовищі зі структурою (рос.)
10 
 В.М. Остроушко
 Збільшення енергії електрона у стохастично даному полі та газовий розряд (укр.)
17 
 О.С. Деєв
 Вимірювання кутів розподілу гальмівного випромінювання електронів методом на основі ХРВ (рос.)
24 
 І.М. Марущенко, М.О. Азарєнков
 Релятивістські рівняння переносу у тороідальной плазмі (рос.)
29 
 О.Ю. Буки, С.О. Каленик, І.Л. Семисалов, І.С. Тимченко, А.С. Задворний, М.Г. Шевченко, В.Й. Касілов, С.П. Гоков, С.С. Кочетов, Г.І. Лєдовской, П.Л. Махненко
 Дослідницький зразок нейтронного спектрометру Бонера активаційного типу (рос.)
35 
 В.О. Лісовський, І.А. Богодельний
 Запалювання та режими горіння розряду постійного струму з порожнистим катодом (рос.)
43 
 С.С. Геращенко, В.І. Гриценко, В.І. Муратов, В.Д. Федорченко
 Експериментальне дослідження перехідного випромінювання нерелятивістськими електронними згустками на різних електродинамічних неоднорідностях (рос.)
54 
 І.Г. Марченко, І.І. Марченко
 Аномальне зростання дифузії у просторово-періодичних системах з малою дисипацією енергії (рос.)
62 
 Б.В. Борц, І.Г. Гончаров, О.В. Мазілов, С.Ф. Скоромна, В.І. Ткаченко
 Матеріали і пробопідготовка для моделювання надкритичної флюїдної екстракції урану в середовищі діоксиду вуглецю (рос.)
69 
 І.Д. Федорець, Н.П. Хлапова, М.П. Дикий, О.П. Медведєва, Д.В. Медведев, В.Л. Уваров, Д.С. Бакай
 Ефекти гамма - активації і функціональні характеристики ZrO2  - каталізаторів в каталітичній конверсії метанолу (рос.)
77 
 В.Г. Кіріченко, О.В. Коваленко
 Структурні особливості а та спінові хвилі в тонких плівках ферит-гранатів  (рос.)
85 
 В.І. Голота, Л.М. Завада, Д.В. Кудін, С.В. Родіонов
 Розробка технології ємнісної деіонізації води (укр.)
98 
 В.В. Васильєв, О.І. Калініченко, В.Є. Стрельницький
 Вплив параметрів іонного осадження в імпульсному режимі на характеристики алмазоподібного покриття (рос.)
102 
 В.С. Трубніков
 Утворення заряджених піонів у зіткненнях важких іонів при енергіях прискорювача SPS (рос.)
107 


УТВОРЕННЯ ОСНОВНОГО СТАНУ ЯДРА8Be В РЕАКЦІЇ16О(γ,4α)

С.М. Афанасьєв

Full Text :   (1200 kB, Rus.) 

Анотація
Методом дифузійної камери в магнітному полі отримані експериментальні дані реакції 16O(γ,4α) в енергетичному інтервалі від порогу до 40 МеВ. Виконано аналіз розподілу за енергією збудження системи 2α частинок і виділено канал утворення основного стану ядра 8Be. Частинки, що утворюють ядро 8Be, ідентифіковані як α3 і α4. Виміряно парціальний переріз цього каналу в залежності від енергії γ кванта. У перерізі спостерігаються чотири резонанси. Встановлено, що енергія, яка відповідає i-му максимуму парціального перерізу, і енергія збудження E0(8Be) i–го рівня ядра 8Be коррелюють: Еγi(16О) = E0i(8Be) + ε(16О), де ε(16О) - поріг реакції 16О(γ,4α). Якісно результати пояснені в моделі поглинання γ кванта віртуальним квазібериліем. При аналізі розподілів за кінетичною енергією α-частинок, які виникли не в разі утворення основного стану ядра 8Be, отримано, що α1 частинка вийшла з віртуального квазіберилію, а α2 частинка разом з α3 і α4 частинками утворює проміжне ядро 12C.
КЛЮЧОВІ СЛОВА: дифузійна камера, фоторозщеплення, енергія збудження, квазіберилій
До початку документа


ПРО МЕХАНИЗМ РЕЛАКСАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ ТЕРМОМАСОПЕРЕНОСУ У ГЕТЕРОГЕННОМУ СЕРЕДОВИЩІ ЗІ СТРУКТУРОЮ

М.Ю. Ковалевський, В.А. Кутовий, Л.В. Логвінова

Full Text :   (630 kB, Rus.) 

Анотація
Вивчено взаємний вплив процесів термо- і масопереносу на геометрію неоднорідної мікроструктури в конденсованому середовищі. Термодинаміка таких станів описується, поряд зі стандартними параметрами, додатковими фізичними величинами, які задають форму і розмір структурних елементів середовища. Отримано релаксаційні нелінійні рівняння динаміки і обговорено їх зв'язок з феноменологічною теорією сушіння гетерогенних середовищ. Показано, що кінетичні коефіцієнти, пов'язані із внутрішньою структурою і описують нові механізми релаксації в середовищі.
КЛЮЧОВІ СЛОВА: конденсовані середовища, релаксаційна динаміка, кінетичні коефіцієнти, структура, сушіння
До початку документа


ЗБІЛЬШЕННЯ ЕНЕРГІЇ ЕЛЕКТРОНА У СТОХАСТИЧНО ДАНОМУ ПОЛІ ТА ГАЗОВИЙ РОЗРЯД

В.М. Остроушко

Full Text :   (1240 kB, Ukr.) 

Анотація
З'ясовуються можливості застосування результатів робіт з беззіткненного нагрівання плазми у стохастичному полі до надвисокочастотного газового розряду низького тиску. Розглянуто рух електрона у стохастично даному полі та показано, що збільшення його енергії визначається наявністю потужності на резонансних частотах, незалежно від наявності чи відсутності стрибків поля, а стохастичність є тільки способом переведення потужності до резонансних частот. Наведено приклади таких стаціонарних стохастичних процесів зі стрибками поля та без стрибків, у яких енергія електрона з часом поступово збільшується, та таких, у яких енергія електрона залишається обмеженою. Проведене порівняння енергії, яку електрон може здобути у обмеженому проміжку під дією поля за наявності та за відсутності зіткнень, та вказано, що в обох випадках хаотичність не підвищує ефективності процесу здобуття електроном енергії.
КЛЮЧОВІ СЛОВА: надвисокочастотний розряд, зіткненне нагрівання, стохастична кореляція, спектр потужності, фаза коливань
До початку документа


ВИМІРЮВАННЯ КУТІВ РОЗПОДІЛУ ГАЛЬМІВНОГО ВИПРОМІНЮВАННЯ ЕЛЕКТРОНІВ МЕТОДОМ НА ОСНОВІ ХРВ

О.С. Деєв

Full Text :   (1200 kB, Rus.) 

Анотація
У рамках програмного коду GEANT 4.9.2 розраховані спектрально-кутові характеристики гальмівного випромінювання електронів для аморфних мішеней. Для мішеней з Si і W різної товщини розраховані кутові розподіли виходу гальмівного випромінювання Nγ(θ) при різних значеннях енергії електронів Еe = 30 ... 1200 МеВ. Показано, що ширина кутових розподілів на напіввисоті θ½ зменшується з ростом Еe і зростає із збільшенням /subатомного заряду і товщини мішеней. Моделювалася взаємодія гальмівного випромінювання електронів з матеріалом вторинних мішеней, в яких збуджується характеристичне рентгенівське випромінювання (ХРВ). Розрахунки проведено для вторинних мішеней з різними поперечними розмірами, відповідними заданим значенням тілесного кута, що виділяє частину потоку гальмівного випромінювання. Розраховані кутові залежності виходу ХРВ порівнюються c відповідними кутовими розподілами гальмівного випромінювання.
КЛЮЧОВІ СЛОВА: гальмівне випромінювання, ХРВ, кутові розподіли, моделювання, GEANT 4.9.2
До початку документа


РЕЛЯТИВІСТСЬКІ РІВНЯННЯ ПЕРЕНОСУ У ТОРОІДАЛЬНОЙ ПЛАЗМІ

І.М. Марущенко, М.О. Азарєнков

Full Text :   (1150 kB, Rus.) 

Анотація
У статті запропоновано релятивістське формулювання для рівнянь неокласичного зіткневого переносу у гарячій плазмі, що утримується у тороїдальних системах, яке зберігає формальну структуру стандартної (нерелятивістської) теорії та дозволяє включити релятивістське розглядання у стандартні транспортні коди з мінімальними змінами. Усі формулювання базуються на релятивістських дрейфових рівняннях руху та релятивістському дрейфово-кінетичному рівнянні. Завдяки прозорої фізічної інтерпретації та формальному східству з загальноухваленою теорією зiткневого переносу запропоноване формулювання дозволить провести кількісну верифікацію області застосовності нерелятивістських результатів, що передбачаються неокласичною терією переносу в гарячій плазмі.
КЛЮЧОВІ СЛОВА: релятивістська плазма, кінетика, рівняння переносу.
До початку документа


ДОСЛІДНИЦЬКИЙ ЗРАЗОК НЕЙТРОННОГО СПЕКТРОМЕТРУ БОНЕРА АКТИВАЦІЙНОГО ТИПУ

О.Ю. Буки, С.О. Каленик, І.Л. Семисалов, І.С. Тимченко, А.С. Задворний, М.Г. Шевченко, В.Й. Касілов, С.П. Гоков, С.С. Кочетов, Г.І. Лєдовской, П.Л. Махненко

Full Text :   (3111 kB, Rus.) 

Анотація
Створено дослідницький зразок кульового нейтронного спектрометра Боннера активаційного типа, що складається з 5-ти поліетиленових куль діаметром від 9,0 до 24,5 см. У якості матеріалу, що активується усередині цих куль, використано індій. Проведено випробування спектрометра на нейтронному випромінюванні конвертора який встановлювався на тридцяти-мевному каналі виводу прискорювального комплексу ЛПЕ-300. В результаті математичної обробки даних вимірів наведеної в iндiї радіоактивності отримано спектр нейтронів. Цей експериментальний спектр має вигляд, близький до відомому спектру нейтронів з γ,n-реакції на важких ядрах, яка і продукує нейтрони в конверторі прискорювача. Знайдено межі робочого діапазону енергій спектрометра і розглядається можливість їх розширення. Також обговорюються питання ефективності, чутливості і умов застосування спектрометра. Отриманий у цій роботі досвід буде використано для оптимізації конструкції робочого варіанту спектрометра.
КЛЮЧОВІ СЛОВА: спектрометр нейтронів, нейтронні поля, математичне моделювання, наведена радіоактивність, детектування гамма-випромінювання
До початку документа


ЗАПАЛЮВАННЯ ТА РЕЖИМИ ГОРІННЯ РОЗРЯДУ ПОСТІЙНОГО СТРУМУ З ПОРОЖНИСТИМ КАТОДОМ

В.О. Лісовський, І.А. Богодельний

Full Text :   (3800 kB, Rus.) 

Анотація
У цій роботі були виміряні криві запалювання тліючого розряду постійного струму з порожнистим і пласким катодами. Показано, що при низькому тиску газу (p ≤ 0,05 Торр) ліві гілки кривих запалювання для порожнистого катода і для пласких електродів співпадають. При високому тиску газу (p ≥ 0,3 Торр) права гілка кривої запалювання розряду з порожнистим катодом близька до кривої запалювання для відстані між пласкими електродами, рівній зазору між краєм пластин порожнистого катода і пласким анодом. Виміряні вольт-амперні характеристики розряду з порожнистим катодом. Показано, що при низькому тиску газу p < 0,1 Торр розряд горить у високовольтній (електронно-променевій) формі зі зростаючою вольт-амперною характеристикою, коли вторинні електрони прискорюються вздовж силових ліній електричного поля і формують електронний пучок. При тиску газу p ≥ 0,1 Торр розряд при низькому струму горить у тліючому режимі, в якому в порожнині між пластинами катода розрядне світіння практично відсутнє, а вольт-амперна характеристика розряду є зростаючою. При більш високих значеннях струму розряд переходить у режим порожнистого катода, заповнюючи простір між пластинами, і має практично вертикальну вольт-амперну характеристику. Перехід розряду з тліючого режиму в порожнистий має гістерезисний характер. При тиску газу p ~ 1 Торр ефект порожнистого катода зникає, тому що товщина катодного шару стає малою в порівнянні з зазором між пластинами катоду. Показано, що коли колектори на аноді розташовані упоперек зазору між пластинами порожнистого катоду, радіальний профіль електронного струму на анод в режимі електронного променя має різко виражений максимум в області осі розрядної камери. Профіль є більш плоским, якщо ланцюжок колекторів на аноді спрямовано вздовж порожнини катода. Підвищення тиску газу призводить до сильного розсіювання електронів пучка, при цьому радіальні профілі електронного струму на анод стають приблизно однаковими в обох поперечних напрямках як в тліючому, так і в порожнистому режимах.
КЛЮЧОВІ СЛОВА: тліючий розряд постійного струму, порожнистий катод, запалювання розряду, вольт-амперні характеристики, радіальна структура, режими горіння
До початку документа


ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ПЕРЕХІДНОГО ВИПРОМІНЮВАННЯ НЕРЕЛЯТИВІСТСЬКИМИ ЕЛЕКТРОННИМИ ЗГУСТКАМИ НА РІЗНИХ ЕЛЕКТРОДИНАМІЧНИХ НЕОДНОРІДНОСТЯХ

С.С. Геращенко, В.І. Гриценко, В.І. Муратов, В.Д. Федорченко

Full Text :   (1700 kB, Rus.) 

Анотація
У роботі експериментально досліджується перехідне електромагнітне випромінювання когерентними нерелятивістськими електронними згустками на різних електродинамічних неоднорідностях. Показано, що істотний вплив на спектри перехідного випромінювання надає прудкість перебудови напряму руху електронів провідності, яка відбувається при прольоті через діафрагми. Для збільшення потужності перехідного випромінювання використовувалися спіральні структури. Для поєднаного електричного і магнітного диполя середня потужність більш ніж на порядок перевищувала середню потужність на системі діафрагм.
КЛЮЧОВІ СЛОВА: електронний згусток, перехідне випромінювання, діафрагма, спіраль, електромагнітний імпульс.
До початку документа


АНОМАЛЬНЕ ЗРОСТАННЯ ДИФУЗІЇ У ПРОСТОРОВО-ПЕРІОДИЧНИХ СИСТЕМАХ З МАЛОЮ ДИСИПАЦІЄЮ ЕНЕРГІЇ

І.Г. Марченко, І.І. Марченко

Full Text :   (1700 kB, Rus.) 

Анотація
У роботі методами комп'ютерного моделювання вивчена дифузія частинок у періодичному просторовому потенціалі під впливом зовнішньої незмінної сили. Показано, що на відміну від передемпфірованого випадку, у системах з малою дисипацією енергії виникає нове значення критичної сили, яке пов'язане з появою точки біфуркації типа "виделка". Поблизу від цієї точки спостерігається експоненціальне зростання коефіцієнта дифузії із зменшенням температури. При цьому час встановлення стаціонарного розподілу спрямована до безкінечності при зменшенні температури до нуля.
КЛЮЧОВІ СЛОВА: дифузія, комп'ютерне моделювання, кристали, рівняння Ланжевена
До початку документа


МАТЕРІАЛИ І ПРОБОПІДГОТОВКА ДЛЯ МОДЕЛЮВАННЯ НАДКРИТИЧНОЇ ФЛЮЇДНОЇ ЕКСТРАКЦІЇ УРАНУ В СЕРЕДОВИЩІ ДІОКСИДУ ВУГЛЕЦЮ

Б.В. Борц, І.Г. Гончаров, О.В. Мазілов, С.Ф. Скоромна, В.І. Ткаченко

Full Text :   (1670 kB, Rus.) 

Анотація
Дано опис установки надкритичної флюїдної екстракції комплексів урану в середовищі діоксиду вуглецю, а також вимірювального устаткування для проведення аналізу досліджуваних матеріалів. Описано метод відбору гранітів, які використовуються для моделювання матеріалів відвалів техногенних родовищ або відпрацьованого ядерного палива атомних реакторів. Дано опис методу пробопідготовки і аналізу екстракту на вміст урану. На прикладі марок гранітів з підвищеним вмістом урану показано, що методи відбору зразків вихідного матеріалу і пробопідготовки можуть бути використані для моделювання надкритичної флюїдної екстракції діоксидом вуглецю комплексів урану з матеріалів атомної енергетики.
КЛЮЧОВІ СЛОВА: установка надкритичної флюїдної екстракції, метод відбору гранітів, метод пробопідготовки, надкритична флюїдна екстракція
До початку документа


ЕФЕКТИ ГАММА - АКТИВАЦІЇ І ФУНКЦІОНАЛЬНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ZrO2 - КАТАЛІЗАТОРІВ В КАТАЛІТИЧНІЙ КОНВЕРСІЇ МЕТАНОЛУ

І.Д. Федорець, Н.П. Хлапова, М.П. Дикий, О.П. Медведєва, Д.В. Медведев, В.Л. Уваров, Д.С. Бакай

Full Text :   (1630 kB, Rus.) 

Анотація
На прикладі конверсії метанолу досліджений вплив ефектів γ-активації нанофазних ZrO2-каталізаторів на їх функціональні характеристики в процесах гетерогенного каталізу. Вплив γ- активації ZrO2 на напрям і вихід реакції перевірявся на серії дослідів при кімнатній температурі з номінально чистим ZrO2 і з ZrO2 з додаванням нано-Fe2O3 (~3%) в їх початковому і γ - активованому стані. Активація зразків здійснювалася гальмiвним γ-випромiнюванням на потужнострумовому електронному прискорювачi ННЦ ХФТI при енергiї електронiв 22 МeВ i струмi 500 мкА. Особливості структурних перетворень в γ-активованому ZrO2 контролювалося методом рентгенівської дифрактометрії. Показано, що в структурі ZrO2 не сталося істотних змін і γ -активовані частки оксиду зберігають монофазность і кристалічність вихідного стану. Каталітична активність ZrO2 і ZrO2/Fe2O3 до і після їх γ - активації оцінювалася по оптичній щільності продуктів конверсійної реакції метанолу на спектрофотометрі СФ-46. Виявлене різке підвищення активності ZrO2-каталізаторів після їх γ - активації приписане синергізму чинників іонізуючого випромінювання - великих іонізаційних втрат Оже-електронів в поверхні наночасток ZrO2 від 89Zr і дії високореакційних утворень гетерогенного каталізу.
КЛЮЧОВІ СЛОВА: наночастинки оксиду цинку, прискорювач електронів, γ-активація, рентгенівська дифрактометрія, конверсія метанола, активність ZrO2-каталізаторів
До початку документа


СТРУКТУРНІ ОСОБЛИВОСТІ А ТА СПІНОВІ ХВИЛІ В ТОНКИХ ПЛІВКАХ ФЕРИТ-ГРАНАТІВ

В.Г. Кіріченко, О.В. Коваленко

Full Text :   (2200 kB, Rus.) 

Анотація
Представлені результати дослідження формування структур феромагнетиків для магнітооптичних пристроїв. Коротко розглянуті процеси взаємодії спінових хвиль із залізо- ітрієвими гранатами, в тому числі в тонкоплівкових структурах. Проаналізовано можливості застосування мессбауеровскої спектроскопії при визначенні структури і фазового складу ферит-гранатів та зв'язку параметрів структури із накачуванням спінових хвиль.
КЛЮЧОВІ СЛОВА: ферит-гранати, структура, спінові хвилі, тонкі плівки, месбауерівська спектроскопія
До початку документа


РОЗРОБКА ТЕХНОЛОГІЇ ЄМНІСНОЇ ДЕІОНІЗАЦІЇ ВОДИ

В.І. Голота, Л.М. Завада, Д.В. Кудін, С.В. Родіонов

Full Text :   (1600 kB, Ukr.) 

Анотація
У статті розглядається можливість створення технологій деіонізації води на базі карбонових матеріалів з розвиненою поверхнею та використання карбонового матеріалу САУТ-1С, модифікованного тітаном, для виготовлення ячійок ємнісної деіонізації води. Продемонстрована висока сорбційна здатність розроблених ячійок, котра не залежить від струму заряджання ємності.
КЛЮЧОВІ СЛОВА: подвійний електричний шар, карбонові матеріали, ємнісна деіонізація.
До початку документа


ВПЛИВ ПАРАМЕТРІВ ІОННОГО ОСАДЖЕННЯ В ІМПУЛЬСНОМУ РЕЖИМІ НА ХАРАКТЕРИСТИКИ АЛМАЗОПОДІБНОГО ПОКРИТТЯ

В.В. Васильєв, О.І. Калініченко, В.Є. Стрельницький

Full Text :   (920 kB, Rus.) 

Анотація
Теоретично досліджується осадження алмазоподібного покриття в імпульсному режимі, у якому осаджуваний потік іонів плазмового середовища з енергією E0 ~ (20÷200) еВ модифікується шляхом накладання імпульсного потенцiалу U ≤ 1000 В. Показано, що внутрішні напруження в алмазоподібному покритті (АПП) при імпульсному режимі осадження можуть бути зменшені в кілька разів без істотного зменшення концентрації sp3-зв'язаного вуглецю, у порівнянні з АПП, отриманим в стаціонарному режимі осадження при енергії іонів E0. Запропоновано метод оптимізації параметрів імпульсного режиму, заснований на аналізі положення траєкторій термопружних піків іонів на фазовій P, T-діаграмі вуглецю.
КЛЮЧОВІ СЛОВА: алмазоподібне покриття, плазмово-іонне осадження, імпульсний режим осадження, внутрішнє напруження, фазова P, T-діаграма вуглецю, нелокальний термопружний пік іона.
До початку документа


УТВОРЕННЯ ЗАРЯДЖЕНИХ ПІОНІВ У ЗІТКНЕННЯХ ВАЖКИХ ІОНІВ ПРИ ЕНЕРГІЯХ ПРИСКОРЮВАЧА SPS

В.С. Трубніков

Full Text :   (940 kB, Rus.) 

Анотація
У статті представлені експериментальні результати з інклюзивного народження заряджених піонів в периферійних зіткненнях іонів свинцю 208Pb при енергії взаємодії √S = 17,3 ГеВ. Інваріантні перерізи реакції представлені в залежності від поперечного імпульсу і фейнманівської змінної . Отримані експериментально 288 значень щільно заповнюють область фазового простору в інтервалі поперечних імпульсів 0 <pT< 2 ГеВ і фейнманівської змінної 0 ≤ xF ≤ 0,4.
КЛЮЧОВІ СЛОВА: фізика великих енергій, зіткнення важких іонів, інклюзивне утворення частинок
До початку документа