ВІСНИК Харківського національного університету, том 969,
серія: фізична "ЯДРА, ЧАСТИНКИ, ПОЛЯ", вип. 3 /51/, 2011

Титульний лист     (25 kB) 
 
СТАТТІ
 
 Г.І. Гах, О.П. Рекало, A.Г. Гах
 Загальний аналіз поляризаційних ефектів у ракції γ+d→d+π+π.  I. Односпінові асиметрії (англ.)
4  
 І.Д. Федорець, С.С. Раткевич
 Енергетичний розподіл сили дипольних переходів у ядрі 90Zr (рос.)
16 
 С.А. Дуплiй
 Новий гамiльтоновий формалiзм для сiнгулярних Лагранжевих теорiй (англ.)
30 
 С.О. Вдовін
 Електромагнітні пастки О.А. Лаврентьєва (рос.)
36 
 В.О. Лісовський
 Вплив дисоціації молекул газу на горіння ВЧ розряду в аміаку низького тиску (рос.)
46 
 Д.В. Кутній, С.О. Ванжа, Г.В. Зима, В.О. Михайлов, О.В. Мазілов, І.Г. Гончаров
 In situ гамма-спектрометрія радіоактивних матеріалів (рос.)
54 
 О.В. Дудник, М. Прєто, Є.В. Курбатов, С. Санчез, Т.Г. Тімакова, В.М. Дубіна, П. Парра
 Перша концепція компактного приладу SIDRA для вимірювань потоків частинок у космічному просторі  (англ.)
62 
 В.Г. Кіріченко, О.В. Коваленко
 Структурна неоднорідність тонких плівок гранату  (англ.)
67 
 C.А. Дуплiй, Г.Ч. Курiнний
 Представлення, квiвери та їх суперсимметричнi узагальнення (рос.)
72 
 A.А. Aшеко, С.А. Батулін
 Діелектричні властивості водних електролітних систем. IV. Частота 75.5 ГГц (рос.)
84 
 В.С. Трубніков
 Дослідження кварк-глюонної плазми при низьких енергіях (рос.)
89 


ЗАГАЛЬНИЙ АНАЛІЗ ПОЛЯРИЗАЦІЙНИХ ЕФЕКТІВ У РЕАКЦІЇ γ+d→d+π+π. I. ОДНОСПІНОВІ АСИМЕТРІЇ

Г.І. Гах, О.П. Рекало, A.Г. Гах

Full Text :   (157 kB, Eng.) 

Анотація
Виконано загальний аналіз виразів для поляризаційних спостережуваних у реакції когерентного фото утворення пари псевдоскалярних мезонів на дейтронній мішені, γ+d→d+π+π. Цей аналіз не залежить від деталей механізму реакції тому, що він засновано на загальних властивостях симетрії електромагнітної взаємодії адронів. Вирахувані вирази для наступних поляризаційних спостережуваних: асиметрії, яка обумовлена лінійною або циркулярною поляризацією фотонного пучка, асиметрії, які обумовлені векторною або тензорною поляризацією дейтрона мішені. Розглянута експериментальна постановка досліду, коли розсіюваний дейтрон і один із мезонів що утворюється детектуються на збіг. Вирахувані також вирази для одно спінових асиметрій у реакції γ+d→d+π+π.
КЛЮЧОВІ СЛОВА: поляризація, переріз, фотоутворення, асиметрія, електрон, дейтрон.
До початку документа


ЕНЕРГЕТИЧНИЙ РОЗПОДІЛ СИЛИ ДИПОЛЬНИХ ПЕРЕХОДІВ У ЯДРІ 90ZR

І.Д. Федорець, С.С. Раткевич

Full Text :   (480 kB, Rus.) 

Анотація
З усереднених по резонансах парціальних перерізів (р, γ)-реакції на 89Y, виміряних при енергіях протонів від 2,17 до 5,00 МеВ, визначено абсолютні величини та енергетичну залежність радіаційних силових функцій для дипольних переходів із станів компаунд-ядра на низьколежачі рівні ядра 90Zr. Здобуті таким способом дані порівнюються з передбаченнями різних моделей. Найкращий опис Е1-переходів ґрунтується на моделях, які враховують залежність силової функції від енергії γ-квантів, температури і оболонкової структури ядра. Лоренцевський розподіл дає суттєво завищені значення повних перерезів (р, γ)-реакції на 89Y не тільки у порівнянні з експериментальними даними, але і в порівнянні з результатами розрахунків у рамках інших теоретичних моделей.
КЛЮЧОВІ СЛОВА: захоплення протонів, парціальний переріз, компаунд-ядро, радіаційна силова функція, статистична теорія, структура ядра, сила дипольних переходів, гігантський дипольний резонанс, механізм реакції
До початку документа


НОВИЙ ГАМIЛЬТОНОВИЙ ФОРМАЛIЗМ ДЛЯ СIНГУЛЯРНИХ ЛАГРАНЖЕВИХ ТЕОРIЙ

С.А. Дуплiй

Full Text :   (120 kB, Eng.) 

Анотація
Введено версію гамильтонова формалiзму, заснована на теорії рівняння Клеро, яка дозволяє самоузгоджений опис теорій з виродженими (сiнгулярними) лагранжианами. Узагальнення перетворень Лежандра на випадок, коли Гессiан дорівнює нулю, виконується за допомогою змiшаних (обертуючих/загальних) рішень багатовимiрного рівняння Клеро. Вiдповiдна система рiвнянь руху еквiвалентна первiсним рівнянням Лагранжа, але містить "недiнамiчнi" імпульси та не вирешинi швидкостi. Ця система зводиться до фізичного фазового простору i представлена в гамильтоновiй формi, вводячи новi (не-Лi) дужки.
КЛЮЧОВІ СЛОВА: перетворення Лежандра, Гессiан, багатовимiрне рівняння Клеро, не-Лi алгебра, дужки Пуасона
До початку документа


ЕЛЕКТРОМАГНІТНІ ПАСТКИ О.А. ЛАВРЕНТЬЄВА

С.О. Вдовін

Full Text :   (282 kB, Rus.) 

Анотація
В роботі узагальнено результати експериментальних досліджень електромагнітного утримання плазми. Електромагнітні пастки принципово відрізняються від інших типів відкритих і замкнутих систем для утримання плазми. У електромагнітних пастках електрони утримуються зовнішніми електричним і магнітним полями, а іони - електричним полем об'ємного заряду електронів. Дослідження електромагнітного утримання проводилися, в основному, в ХФТІ автором ідеї О.А. Лаврентьвим та його співробітниками. У перших експериментах по електромагнітному утриманню використовувалися системи простого типу - однощілинна осесиметричні пастки. Експерименти підтвердили основні принципи, покладені в основу ідеї електромагнітного утримання. У подальшому були створені більш складні системи: кільцевий квадруполь в інституті ім. Курчатова в Москві та багатощілинні електромагнітні пастки в ХФТІ. Довголітні дослідження електромагнітного утримання плазми показали, що за певних умов в перехідному шарі електромагнітних пасток можуть виникати мікронестабільності, пов'язані з великими дрейфовими швидкостями електронів. Згідно теорії аномального переносу плазми в електромагнітних пастках, ці нестабільності можуть приводити до підвищеної дифузії електронів упоперек магнітного поля. Проте ці нестабільності не носять катастрофічного характеру, і зі збільшенням корисного об'єму плазми вільним від магнітного поля, яка знаходиться в термічно рівноважному стані, ступінь впливу нестабільностей на поперечний перенос електронів ослабляється. У багатощілинних електромагнітних пастках дифузія плазми близька до класичної. Розрахунки на основі моделі в припущенні класичних механізмів переносу показують, що до термоядерного реактора на основі електромагнітної пастки пред'являються цілком прийнятні технічні вимоги. Електромагнітні пастки можуть використовуватися як джерела нейтронів, або джерела важких іонів.
КЛЮЧОВІ СЛОВА: плазма, магнітне поле, електричний потенціал, електромагнітна пастка, термоядерний реактор.
До початку документа


ВПЛИВ ДИСОЦІАЦІЇ МОЛЕКУЛ ГАЗУ НА ГОРІННЯ ВЧ РОЗРЯДУ В АМІАКУ НИЗЬКОГО ТИСКУ

В.О. Лісовський

Full Text :   (250 kB, Rus.) 

Анотація
Ця робота присвячена експериментальному дослідженню впливу процесу дисоціації молекул аміаку на горіння ВЧ ємнісного розряду. Показано, що для кожного тиску аміаку є деяка порогова ВЧ напруга, нижче якої ступінь дисоціації не перевищує 3%, а при більш високих ВЧ напругах ступінь дисоціації зростає до 30%. Підвищення ступеня дисоціації NH3 прискорює зростання розрядного струму з ВЧ напругою. ВЧ розряд як при низькому, так і при високому ступені дисоціації залишається в слабкострумовій α-моді, тому що всі продукти дисоціації аміаку мають вищі потенціали іонізації, ніж NH3.
КЛЮЧОВІ СЛОВА: високочастотний ємнісний розряд, слабкострумова мода горіння розряду, дисоціація, аміак, низький тиск.
До початку документа


IN SITU ГАММА-СПЕКТРОМЕТРІЯ РАДІОАКТИВНИХ МАТЕРІАЛІВ

Д.В. Кутній, С.О. Ванжа, Г.В. Зима, В.О. Михайлов, О.В. Мазілов, І.Г. Гончаров

Full Text :   (380 kB, Rus.) 

Анотація
Розглянуті основні переваги та технічні можливості гамма-спектрометрії в режимі «реального часу» з програмним забезпеченням ISOCS. Проведені експериментальні дослідження з вимірювання активності радіоактивних джерел з використанням гамма-спектрометра на базі сцинтиляційного детектора NaI(Tl) та програмного забезпечення ISOCS. Показано, що гамма-спектрометрична система з програмним забезпеченням ISOCS є найкращою альтернативою існуючому на сьогоднішній день в Україні аналогічному обладнанню для розв'язання ключових задач експресного кількісного аналізу радіоактивних матеріалів.
КЛЮЧОВІ СЛОВА: гамма-спектрометрія, програмне забезпечення ISOCS, сцинтиляційний детектор, радіонуклід, активність.
До початку документа


ПЕРША КОНЦЕПЦІЯ КОМПАКТНОГО ПРИЛАДУ SIDRA ДЛЯ ВИМІРЮВАНЬ ПОТОКІВ ЧАСТИНОК У КОСМІЧНОМУ ПРОСТОРІ

О.В. Дудник, М. Прєто, Є.В. Курбатов, С. Санчез, Т.Г. Тімакова, В.М. Дубіна, П. Парра

Full Text :   (92 kB, Eng.) 

Анотація
Представлені концепція компактного приладу SIDRA для вимірювань потоків енергійних заряджених частинок і перші результати лабораторних тестувань окремих модулів приладу. Прилад SIDRA включає в себе детекторний блок, створений на основі надчистих кремнієвих і сцинтиляційного детекторів, аналогового і цифрового блоків обробки сигналів і модуля джерела вторинного живлення. Різноманітні задачі, як наукові, так і прикладні, такі, як вимірювання темпів рахунків поглинених доз, можуть бути вирішені в навколоземному космічному просторі за допомогою приладу SIDRA. Представлені головні особливості і параметри приладу, такі, як вага, розміри, споживана потужність і деякі електричні характеристики.
КЛЮЧОВІ СЛОВА: кремнієвий детектор, заряджена частинка, сцинтилятор, блок цифрової обробки, база даних, космічний апарат, комп'ютерне моделювання
До початку документа


СТРУКТУРНА НЕОДНОРІДНІСТЬ ТОНКИХ ПЛІВОК ГРАНАТУ

В.Г. Кіріченко, О.В. Коваленко

Full Text :   (710 kB, Eng.) 

Анотація
Представлені результати дослідження процесів формування плівок залізо - ітрієвого граната (ЗІГ) методами іонно-променевого розпилення на підкладках галлій- гадолінієвого граната. Пошаровий аналіз плівок за даними спектрометрії резерфордовського зворотного розсіяння приводить до виводу про змінний елементний склад підкладки і плівок ЗІГ. На поверхні підкладки утворюються аморфні парамагнітні плівки ЗІГ. Вміст заліза і іттрію збільшується по глубині плівок.
КЛЮЧОВІ СЛОВА: залізо-іттрієвий гранат, тонкі плівки, елементний і фазовий склад, аморфізація, кристалізація, магнітовпорядкована фаза.
До початку документа


ПРЕДСТАВЛЕННЯ, КВIВЕРИ ТА ЇХ СУПЕРСИММЕТРИЧНI УЗАГАЛЬНЕННЯ

C.А. Дуплiй, Г.Ч. Курiнний

Full Text :   (280 kB, Rus.) 

Анотація
У роботi розглядаються властивостi та деякi застосування квiверів у математичнiй фiзицi. Спочатку дослiджують графи, i для них визначаються матрицi сумiжностi i матрицi iнцидентностi, наводяться приклади. Потiм визначається пiвгрупа шляхів i вiльна напівгрупова алгебра над цією напівгрупою, приведена можливість трактуванн як квiверів у рамках теорії категорiй, будуються алгебри шляхів над числовим полем. Пiдкреслюється важливість квiверів для візуалізації рiзних зв'язкiв мiж досліджуваними об'єктами сучасних моделей елементарних частинок. Далi визначаються квiвери над кiльцями i подання квiверів, спочатку як діаграма кінцевої множини i, потім, як уявлення конгруенцiї. Наприкiнцi вказуються застосування квiверів у iнформатицi, i також коротко розглянутi суперквiвери.
КЛЮЧОВІ СЛОВА: граф, напiвгрупа шляхiв, цикл, конгруєнцiя, кiльце, модуль, гомоморфiзм, точна послiдовнiсть, діаграма Динкiна
До початку документа


ДІЕЛЕКТРИЧНІ ВЛАСТИВОСТІ ВОДНИХ ЕЛЕКТРОЛІТНИХ СИСТЕМ. IV. ЧАСТОТА 75.5 ГГЦ

A.А. Aшеко, С.А. Батулін

Full Text :   (480 kB, Rus.) 

Анотація
Виконано дослідження комплексної діелектричної проникністі на частоті 75.5ГГц в інтервалі температур 271-353К ряду моно- та поліелектролітних водних систем. Дослідження проводились за допомогою розробленного комп'ютеризованного експериментального стенда відбивного типу. Систематичні похибки у визначенні комплексної діелектричної проникністі не перевищують 0.5% для дійсної частини КДП та 0.8% для уявної. Характер отриманих температурних та концентраційних залежностей свідчить о релаксаційній природі взаємодії електромагнітного випромінювання з досліджуваними системами.
КЛЮЧОВІ СЛОВА: діелектрична спектроскопія, комплексна діелектрична проникність, дипольна релаксація, вода, електроліт.
До початку документа


ДОСЛІДЖЕННЯ КВАРК-ГЛЮОННОЇ ПЛАЗМИ ПРИ НИЗЬКИХ ЕНЕРГІЯХ

В.С. Трубніков

Full Text :   (480 kB, Rus.) 

Анотація
У данному обзорі розглядаються деякі аспекти дослідження кварк-глюонної плазми (КГП). Наведено приклади експериментальних ефектів, пов'язаних з утворенням КГП, такі як посилення народження дивних частинок, зменшення народжування J/ψ мезонів, зменшення народжування частинок з великим поперечним імпульсом та „погашення" струй. Особлива увага приділяється двом сучасним експериментам по дослідженню КГП при низьких енергіях.
КЛЮЧОВІ СЛОВА: фізика високих енергій, КХД, кварк-глюонна плазма
До початку документа