ВІСНИК Харківського національного університету, том 979,
серія: фізична "ЯДРА, ЧАСТИНКИ, ПОЛЯ", вип. 4 /52/, 2011

Титульний лист, редколегія, зміст     (95 kB) 
 
СТАТТІ
 
 Г.І. Гах, О.М. Шеховцова, A.Г. Гах
 Глибоко не пружнє розсіювання електронів на тензорно поляризованому дейтроні. Внесок пружного радіаційного хвоста (англ.)
 Г.І. Гах, О.П. Рекало, A.Г. Гах
 Загальний аналіз поляризаційних ефектів у реакції γ+d→d+π+π. II. Коефіцієнти кореляції спінів (англ.)
12 
 Д.В. Чібісов, В.С. Михайленко, К.М. Степанов
 Нелінійна теорія нижньогібридної нестійкості плазми, збуджуваної спіральним пучком іонів (рос.)
24 
 І.В. Скресанова, Є.О. Баранник
 Кореляційні функції та ультразвукові допплерівські спектри в слабонеоднорідних ізотропних конденсованих середовищах (рос.)
29 
 І.Г. Марченко, І.І. Марченко
 Аномальна температурна залежність дифузії у зовнішніх періодичних полях (англ.)
41 
 О.В. Алфьорова, Б.В. Борц, В.І. Ткаченко
 Дисоціація віртуальної молекули двоокису азоту у зовнішніх електромагнітних полях (англ.)
46 
 В.І. Ткаченко, В.І. Щербінін
 Звивистий вигляд дисперсійних кривих у магнітоактивних плазмових хвилеводах (рос.)
56 
 В.M. Дубина
 Реєстрація гальмівного випромінювання приладом СТЕП-Ф в області бразильскої магнитної аномалії (рос.)
63 
 В.Г. Кіріченко, О.В. Коваленко, В.М. Леонов, К.А. Прудивус, С.В. Старостенко
 Структура залізовмісних сплавів на α-Zr (рос.)
72 
 Ю.Й. Гофман, В.Г. Кіріченко, О.В. Коваленко, Т.А. Коваленко, В.Н. Леонов
 Особливості спостереження ядерного гамма-резонансу обертових об'єктів та розширена теорія відносності (англ.)
78 
 В.Є. Ковтун
 Модель відгуку реального фото помножувача (англ.)
81 
 В.Г. Рудичев, А.Ю. Бондар
 Зменшення радіаційної дії при оптимальному розподілі активностей джерел випромінювання (англ.)
86 
 І.Б. Денисенко, С.В. Івко, М.О. Азарєнков, А.І. Смоляков
 Проходження електромагнітної хвилі крізь двошарову плазмову структуру за неоднорідності одного з шарів плазми (укр.)
92 
 М.О. Азарєнков, В.К. Галайдич, Ю.Я. Лелеко
 Розсіяння електромагнітних хвиль на металевому циліндрі, оточеному шаром неоднорідної магнітоактивної плазми (англ.)
98 
 В.Д. Ходусов, О.М. Пiгнастий, А.Г. Гах
 Використання статистичної теорії для побудови ентропійних моделей функціювання технологічних процесів (рос.)
103 


ГЛИБОКО НЕ ПРУЖНЄ РОЗСІЮВАННЯ ЕЛЕКТРОНІВ НА ТЕНЗОРНО ПОЛЯРИЗОВАНОМУ ДЕЙТРОНІ. ВНЕСОК ПРУЖНОГО РАДІАЦІЙНОГО ХВОСТА

Г.І. Гах, О.М. Шеховцова, A.Г. Гах

Full Text :   (140 kB, Eng.) 

Анотація
Розрахована модельно-незалежна частина радіаційних поправок, яка обумовлена випромінюванням жорсткого фотону із лептонної вершини у пружному електрон- дейтронному розсіюванні (так званий пружний радіаційний хвіст), до глибоко не пружного розсіювання електронного пучка на дейтронній мішені. Пружний радіаційний хвіст розраховано як для розсіювання неполяризованих частинок, так і для розсіювання неполяризованого електронного пучка на тензорно поляризованій дейтронній мішені.
КЛЮЧОВІ СЛОВА: поляризація, переріз, глибоко не пружне, радіаційні поправки, електрон, дейтрон.
До початку документа


ЗАГАЛЬНИЙ АНАЛІЗ ПОЛЯРИЗАЦІЙНИХ ЕФЕКТІВ У РЕАКЦІЇ γ+d→d+π+π. II. КОЕФІЦІЄНТИ КОРЕЛЯЦІЇ СПІНІВ

Г.І. Гах, О.П. Рекало, A.Г. Гах

Full Text :   (180 kB, Eng.) 

Анотація
Виконано загальний аналіз виразів для поляризаційних спостережуваних у реакції когерентного фото утворення пари псевдоскалярних мезонів на дейтронній мішені, γ+d→d+π+π. Цей аналіз не залежить від деталей механізму реакції тому, що він засновано на загальних властивостях симетрії електромагнітної взаємодії адронів. Вирахувані вирази для коефіцієнти кореляції спінів у термінах скалярних амплітуд реакці. Ці коефіцієнти обумовлені лінійною або циркулярною поляризацією фотонного пучка та векторною або тензорною поляризацією дейтрона мішені. Також вирахувані спіральні амплітуди, які описують цю реакцію. Розглянута експериментальна постановка досліду, коли розсіюваний дейтрон і один із мезонів що утворюється детектуються на збіг. Вирахувані також вирази для коефіцієнтів кореляції спінів у реакції γ+d→d+π+π. Вирахувані також спіральні амплітуди, які описують реакцію γ+d→d+π+π.
КЛЮЧОВІ СЛОВА: поляризація, переріз, фотоутворення, кореляція спінів, електрон, дейтрон.
До початку документа


НЕЛІНІЙНА ТЕОРІЯ НИЖНЬОГІБРИДНОЇ НЕСТІЙКОСТІ ПЛАЗМИ, ЗБУДЖУВАНОЇ СПІРАЛЬНИМ ПУЧКОМ ІОНІВ

Д.В. Чібісов, В.С. Михайленко, К.М. Степанов

Full Text :   (130 kB, Rus.) 

Анотація
У однорідній плазмі зі спіральним іонним пучком досліджується розвиток дрібномасштабної нижньогібридної турбулент-ності. На основі перенормованої теорії, що враховує розсіювання іонів на випадкових пульсаціях електростатичного потенціалу в циліндричній системі координат, зроблена оцінка рівня насичення нестійкості, визначена швидкість нагріву іонів поперек магнітного поля. Результати досліджень можуть бути використані для пояснення природи нагріву іонів в нижньогібридних структурах, які спостерігаються в земній іоносфері.
КЛЮЧОВІ СЛОВА: нижньогібридна нестійкість, турбулентність, нижньогібридні порожнини, нагрівання іонів.
До початку документа


КОРЕЛЯЦІЙНІ ФУНКЦІЇ ТА УЛЬТРАЗВУКОВІ ДОППЛЕРІВСЬКІ СПЕКТРИ В СЛАБОНЕОДНОРІДНИХ ІЗОТРОПНИХ КОНДЕНСОВАНИХ СЕРЕДОВИЩАХ

І.В. Скресанова, Є.О. Баранник

Full Text :   (195 kB, Rus.) 

Анотація
В рамках континуальної моделі розсіювальних неоднорідностей отримані вирази для кореляційних функцій та спектрів ультразвукового допплерівського відгуку слабонеоднорідних ізотропних конденсованих середовищ. Досліджено вплив процесів дифузії розсіювачів та кореляції їх руху на спектри, що формуються стаціонарними потоками. Знайдені закономірності впливу цих фізичних факторів на ширину та модальну частоту допплерівського спектру і на їх основі проведена якісна оцінка впливу турбулізації потоків рідини на спектральні характеристики. Досліджені допплерівські спектри при нестаціонарному русі рідких та пружних конденсованих середовищ та отримано аналітичний вираз для інтегральної потужності спектра допплерівського відгуку пружного середовища, що гармонійно коливається. Показана можливість диференціювання пружних властивостей середовища за величиною амплітуди коливань ультразвуковим допплерівським методом. Отримані вирази для допплерівських спектрів та встановлені фактори, що впливають на спектральні характеристики за умов рівномірно прискореного руху розсіювачів.
КЛЮЧОВІ СЛОВА: кореляційна функція, допплерівський спектр, модальна частота, ширина спектра, ультразвукова діагностика, кореляція, дифузія, турбулентність.
До початку документа


АНОМАЛЬНА ТЕМПЕРАТУРНА ЗАЛЕЖНІСТЬ ДИФУЗІЇ У ЗОВНІШНІХ ПЕРІОДИЧНИХ ПОЛЯХ

І.Г. Марченко, І.І. Марченко

Full Text :   (595 kB, Eng.) 

Анотація
У роботі методами комп’ютерного моделювання вивчені особливості дифузії частинок, які знаходилися під впливом зовнішньої періодичної сили, у кришталевій решітці. Їх рух описувався рівнянням Ланжевена. У системах з низьким коефіцієнтом тертя можуть виникати аномальні режими дифузії: гіпердифузія та субдифузія. Накладення зовнішнього, періодичного у часі, поля призводить до обмеженості часових інтервалів аномальної дифузії, що викликає залежність коефіцієнтів дифузії від частоти прикладеної сили. Розраховані температурні залежності цих величин. Показано що коефіцієнти дифузії ведуть себе аномально зі зміною температури. У деяких температурних інтервалах дифузія може зростати із зниженням температури. Положення та ширина цих інтервалів залежить від частоти зовнішнього поля.
КЛЮЧОВІ СЛОВА: дифузія, комп’ютерне моделювання, кристали, рівняння Ланжевена.
До початку документа


ДИСОЦІАЦІЯ ВІРТУАЛЬНОЇ МОЛЕКУЛИ ДВООКИСУ АЗОТУ У ЗОВНІШНІХ ЕЛЕКТРОМАГНІТНИХ ПОЛЯХ

О.В. Алфьорова, Б.В. Борц, В.І. Ткаченко

Full Text :   (550 kB, Eng.) 

Анотація
У роботі запропонована модель описання реальної молекули двоокису азоту її двовимірним аналогом - віртуальною молекулою (ВМ). У запропонованій моделі ВМ забезпечена умова збігу основних власних частот молекули і її аналога. Інші параметри ВМ (довжина зв'язків і маси атомів) перенормовані таким чином, щоб молекула стійко існувала тривалий період часу. Досліджена лінійна динаміка атомів ВМ у полі монохроматичної електромагнітної хвилі. Показано, що при дії зовнішнього електромагнітного поля на молекулу на резонансній частоті спостерігаються секулярні режими коливань, які характеризуються лінійним в часі зростанням амплітуд коливань атомів. Досліджено вплив включення зовнішньої сили в момент встановлення власних коливань ВМ на стійкість коливань її атомів. Показано, що в деяких випадках розрив одного з зв'язків ВМ неминуче призводить до її розпаду в цілому. В результаті числового моделювання встановлено, що розрив зв'язків має поріг, тобто дисоціація не спостерігається при зовнішній силі, меншій певного значення. В області сил, що перевищують порогові, варіювання частоти зовнішнього електромагнітного поля не чутливо до резонансних ефектів, обумовленим наявністю виділених частот у ВМ. Показано, що в області, де завжди відбувається розрив зв'язку N - O, існують острівці стабільності зв'язку O - O. Визначено оптимальні параметри дисоціації ВМ.
КЛЮЧОВІ СЛОВА: виртуальная молекула двуокиси азота
До початку документа


ЗВИВИСТИЙ ВИГЛЯД ДИСПЕРСІЙНИХ КРИВИХ У МАГНІТОАКТИВНИХ ПЛАЗМОВИХ ХВИЛЕВОДАХ

В.І. Ткаченко, В.І. Щербінін

Full Text :   (800 kB, Eng.) 

Анотація
У статті представлено результати теоретичного дослідження звивистої поведінки дисперсійних кривих у хвилеводах із магнітоактивним плазмовим наповненням. Показано, що незалежно від густини плазми можуть існувати спільні розв'язки для різних пар рівнянь, які задовольняють дисперсійному співвідношенню. Встановлено, що вони є єдиними точками перетину дисперсійних кривих із межами областей, які формує множина усіх розв'язків цих рівнянь. Показано, що для кожної дисперсійної кривої можна однозначно встановити приналежність до однієї або декількох таких областей. Виявлено, що перетин дисперсійною кривою меж областей призводить до її звивистої поведінки. Показано, що за відсутності точок такого перетину дисперсійна крива не може покидати межи однієї області й у цьому випадку звивиста поведінка у кривої не спостерігається.
КЛЮЧОВІ СЛОВА: плазмовий хвилевод, магнітоактивна плазма, дисперсійне рівняння, дисперсійні криві, гібридні хвилі
До початку документа


РЕЄСТРАЦІЯ ГАЛЬМІВНОГО ВИПРОМІНЮВАННЯ ПРИЛАДОМ СТЕП-Ф В ОБЛАСТІ БРАЗИЛЬСКОЇ МАГНИТНОЇ АНОМАЛІЇ

В.M. Дубина

Full Text :   (1100 kB, Rus.) 

Анотація
Представлені комп'ютерні результати ,які були отримані за допомогою пакету Geant4 8.2, а також експериментальні дані, отриманні зі супутника КОРОНАС-ФОТОН. Досліджуються можливості прибору реагувати на гальмоване випромінювання від первинного потоку електронів, які мають можливість потрапити до прибору. Аналізується можливість наявності залежності спектрального розподілу від первинної енергії електрону. Розглядаються можливі механізми та умові реєстрації гама-квантів приладом. Програми моделювання роботи приладу СТЕП-Ф розроблені на мові С++ та працюють під керуванням ОС Red Hat LINUX 6.2 FEDORA.
КЛЮЧОВІ СЛОВА: гальмівне випромінювання, фотодіод, кремнієва матриця, попередній детектор, сцинтилятор, канал типа частинки, відкриття каналу, метод збігів, часовий/просторовий розподіл
До початку документа


СТРУКТУРА ЗАЛІЗОВМІСНИХ СПЛАВІВ НА α-Zr

В.Г. Кіріченко, О.В. Коваленко, В.М. Леонов, К.А. Прудивус, С.В. Старостенко

Full Text :   (1900 kB, Rus.) 

Анотація
Приведені результати експериментального дослідження структурно-фазового стану деформованих відпалених залізовмісних сплавів на основі α-Zr, проведеного за допомогою електронної мікроскопії і виміру мікродифракції. Проаналізовані процеси повернення і рекристалізації сплавів. Морфологія структури цирконієвих сплавів характеризується виділенням часток другої фази як по кордонах зерен, так і у всьому об'ємі. Формування виділень в певних місцях полікристала залежить від температури відпалу. При температурах відпалу близьким до температур, при яких відбувається полігонізация структури друга фаза виділяється в об'ємі зерна.
КЛЮЧОВІ СЛОВА: цирконієві сплави, температура відпалу, рекристалізації, фазові перетворювання.
До початку документа


ОСОБЛИВОСТІ СПОСТЕРЕЖЕННЯ ЯДЕРНОГО ГАММА-РЕЗОНАНСУ ОБЕРТОВИХ ОБ'ЄКТІВ ТА РОЗШИРЕНА ТЕОРІЯ ВІДНОСНОСТІ

Ю.Й. Гофман, В.Г. Кіріченко, О.В. Коваленко, Т.А. Коваленко, В.Н. Леонов

Full Text :   (205 kB, Eng.) 

Анотація
Коротко розглянуто проблему підвищення точності спостереження ефектів зміщення енергії гамма-квантів в ядерному гамма-резонансі. Викладено причини необхідності проведення повторних експериментів, описуваних теорією відносності і гравітації в земних умовах на більш високому рівні точності (вище 1%). Запропоновано метод детектування ядерних ?-резонансних спектрів обертових об'єктів з підвищеною точністю. Наведено оцінку експериментальних результатів, отриманих в різних умовах. Описуються можливості експериментальної перевірки принципово нового підходу до опису релятивістських явищ – розширеної теорії відносності (РТО), яка передбачає існування максимального прискорення.
КЛЮЧОВІ СЛОВА: мессбауерівська спектроскопія, гравітаційне червоне зміщення, релятивістський рівноприскорений рух, розширена теорія відносності.
До початку документа


МОДЕЛЬ ВІДГУКУ РЕАЛЬНОГО ФОТО ПОМНОЖУВАЧА

В.Є. Ковтун

Full Text :   (165 kB, Eng.) 

Анотація
Розглядається модель реального фотопомножувача (ФЭУ), що дозволяє отримати методом виробляючих функцій, в досить загальному випадку новий аналітичний вираз для його відгуку в широкому діапазоні засвічень. Сім вільних параметрів моделі мають ясний фізичний сенс. При стабільній роботі апаратури і великій статистиці апроксимація спектру, отриманого виразами з моделі, має дуже хорошу збіжність, що дає можливість отримати параметри одноелектронного піку, середнє число фотоелектронів, коефіцієнт посилення, параметри шумів з високою точністю. Отримані результати використовуються для дослідження довготривалої стабільності сцинтіляційних мюонних лічильників CDF II (Фермілаб).
КЛЮЧОВІ СЛОВА: фотопомножувач, розподіл Пуассона, розподіл Гаусса, одно електронний розподіл, виробляюча функція, характеристична функція, середнє число фотоелектронів, коефіцієнт посилення фотопомножувача.
До початку документа


ЗМЕНШЕННЯ РАДІАЦІЙНОЇ ДІЇ ПРИ ОПТИМАЛЬНОМУ РОЗПОДІЛІ АКТИВНОСТЕЙ ДЖЕРЕЛ ВИПРОМІНЮВАННЯ

В.Г. Рудичев, А.Ю. Бондар

Full Text :   (231 kB, Eng.) 

Анотація
При постійному або тимчасовому зберіганні радіоактивних відходів (РАВ) однією з головних проблем є зменшення радіаційної впливу. Розглядаються питання розміщення уздовж лінії модельних ємностей з фіксованою сумарною кількістю РАВ. Показано, що при розставлянні джерел випромінювань однакової активності, потужність дози на заданій від лінії відстані залежить від кількості джерел. Розроблена методика визначення розподілу активністей N джерел, що забезпечують мінімальну потужність дози на заданій відстані від лінії розміщення. Показано, що існує оптимальне число джерел з певною активністю, а також порядок їх розставляння, при якому потужність дози мінімальна на заданому видаленні від лінії розміщення.
КЛЮЧОВІ СЛОВА: випромінювання, гама-кванти, потужність дози, активність, джерело випромінювання, мінімальна потужність дози.
До початку документа


ПРОХОДЖЕННЯ ЕЛЕКТРОМАГНІТНОЇ ХВИЛІ КРІЗЬ ДВОШАРОВУ ПЛАЗМОВУ СТРУКТУРУ ЗА НЕОДНОРІДНОСТІ ОДНОГО З ШАРІВ ПЛАЗМИ

І.Б. Денисенко, С.В. Івко, М.О. Азарєнков, А.І. Смоляков

Full Text :   (380kB, Ukr.) 

Анотація
Вивчається проходження р-поляризованої електромагнітної хвилі крізь двошарову плазмову структуру у випадку, коли один з шарів плазми є неоднорідним. Розглядається система з двох шарів, коефіцієнти діелектричної проникності яких мають різні знаки. Досліджується вплив неоднорідності плазми на коефіцієнт відбиття хвилі від шаруватої структури. Встановлено умови, за яких коефіцієнт відбиття хвилі від двошарової структури обертається на нуль. Показано, як неоднорідність впливає на прозорість структури. Встановлено, що неоднорідність плазми в шарі з додатною діелектричною проникністю дозволяє зменшити товщину цього шару, яка необхідна для повної прозорості структури, у порівнянні з випадком однорідної плазми.
КЛЮЧОВІ СЛОВА: електромагнітні хвилі, діелектрична проникність, повна прозорість, шаруваті структури, неоднорідна плазма.
До початку документа


РОЗСІЯННЯ ЕЛЕКТРОМАГНІТНИХ ХВИЛЬ НА МЕТАЛЕВОМУ ЦИЛІНДРІ, ОТОЧЕНОМУ ШАРОМ НЕОДНОРІДНОЇ МАГНІТОАКТИВНОЇ ПЛАЗМИ

М.О. Азарєнков, В.К. Галайдич, Ю.Я. Лелеко

Full Text :   (560kB, Eng.) 

Анотація
У нашій роботі розв'язано задачу дифракції низькочастотної електромагнітної хвилі, що падає з однорідної магнітоактивної плазми на металевий циліндр, оточений радіально неоднорідним шаром плазми. Стале зовнішнє магнітне поле є паралельним до вісі циліндра, хвильовий вектор падаючої плоскої хвилі - перпендикулярний до цієї вісі. Плазма холодна, і збурення в ній описуються за допомогою дво-рідинних гідродинамічних рівнянь та рівнянь Максвела. На основі отриманих точних рішень для полів у межах плазмового шару з лінійним профілем неоднорідності отримано вираз для перерізу розсіяння. Для різних величин хвильового вектора падаючої хвилі отримано кутовий розподіл перерізу розсіяння. Показано, що зміною частоти хвилі та величиною та напрямом сталого зовнішнього магнітного поля можна ефективно керувати цим кутовим розподілом.
КЛЮЧОВІ СЛОВА: електромагнітна хвиля, дифракція, магнітоактивна плазма, неоднорідна плазма, переріз розсіяння, кутовий розподіл.
До початку документа


ВИКОРИСТАННЯ СТАТИСТИЧНОЇ ТЕОРІЇ ДЛЯ ПОБУДОВИ ЕНТРОПІЙНИХ МОДЕЛЕЙ ФУНКЦІЮВАННЯ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПРОЦЕСІВ

В.Д. Ходусов, О.М. Пiгнастий, А.Г. Гах

Full Text :   (130kB, Rus.) 

Анотація
Знайдено вираз для ентропії технологічного процесу. Встановлено механізм незворотності технологічних явищ . Доказано закон зростання ентропії для технологічного процесу. Здобуті умови ентропійної стійкості для макропараметрів технологічного процесу.
КЛЮЧОВІ СЛОВА: ентропія, технологічний процес, незворотність, закон зростання ентропії, статистична теорія, ентропійна стійкість, рівноважний стан.
До початку документа