Rafalskyi D.V.  07/1/69  10/2/67
  Ranyuk Yu.N.  05/3/81  06/1/3  09/3/35  09/4/56
  Rashkovan V.M.  99/1/43  99/2/34  99/4/21  00/1/12  00/2/36  00/2/41  00/2/59  00/4/69  01/2/50
  Rastrepina G.O.  06/1/51  06/1/56
  Ratkevitch S.S.  04/2/3  04/3/3  06/4/23  07/3/31  07/4/93  09/3/11  11/3/16
  Rekalo O.P.  11/3/4  11/4/12
  Reshetnyak N.G.  01/2/70  02/1/23  03/2/91  04/3/70  05/2/87  05/3/99  06/2/96  07/3/93  08/1/85  08/2/86  10/3/82  11/1/37  12/3/85
  Reshetnyak S.O.  12/1/4
  Reva S.N.  09/4/113
  Revyakina M.G.  06/3/94
  Rjabka P.M.  04/2/119
  Rodionov S.V.  12/4/98
  Rogov Yu.V.  99/2/51  99/3/13  00/4/49  04/1/37  08/4/77  09/3/4  10/1/122  12/2/69  12/3/90
  Rohmanov M.J.  02/4/81
  Romanov A.A.  03/1/103
  Romanov V.S.  02/2/52  08/1/100
  Romaschenko E.V.  00/1/27  00/2/31  04/3/42
  Romas'ko V.P.  06/2/96  07/3/93  08/1/85  10/3/82  11/1/37
  Roshchupkin S.N.  08/4/3
  Rosmej O.  02/4/107
  Rosumenko L.S.  05/3/73
  Rudak E.A.  08/4/34
  Rudakov V.A.  12/1/14  12/2/15  12/3/66
  Rudaya I.A.  00/1/86
  Rudenko P.L.  00/1/78  03/2/113  09/2/21
  Rudychev D.V.  05/2/40  05/2/56  07/4/117  08/4/83  11/1/14
  Rudychev V.G.  00/1/49  00/2/66  01/4/77  04/2/109  05/2/40  05/2/56  07/4/117  08/1/69  08/2/53  08/4/83  09/1/25  09/1/31  09/2/4  09/2/65  09/4/45  11/1/14  11/4/86  12/2/76  12/3/117
  Rudychev Y.V.  08/1/69  08/2/53  08/3/57  09/1/31  09/2/4  09/4/45  12/2/76  12/3/117
  Rusov V.D.  01/4/3  02/2/3  02/2/25
  Rutkevich P.P.  01/3/43
  Ruzhytskij V.V.  09/3/100  09/4/91
  Ryabchikov D.L.  99/1/47  99/2/86  02/3/91  08/1/81
  Ryezayev O.V.  08/1/129
  Rybachuk E.V.  03/1/49  04/1/49  06/3/75  06/4/65  11/2/4
  Rybas E.V.  08/1/121
  Rybka A.V.  05/1/3  07/2/73  07/4/85  08/3/71  08/4/71  10/1/110