Abolmasov S.N.  99/4/55
  Abraimov V.V.  01/4/28  01/4/35
  Adamenko I.N.  06/3/3
  Afanas'ev A.V.  00/3/19
  Afanas'ev A.V.  12/4/4
  Afanas'ev V.D.  00/3/19  00/4/7  01/2/17  01/4/96  04/2/109  05/2/56
  Afanas'eva L.M.  00/4/7
  Akimov Yu.A.  00/4/29  02/1/15  02/2/47  02/3/23  02/4/62  03/1/73
  Aksenov I.I.  08/1/3
  Aksyonov D.S.  08/1/3
  Alehina S.V.  09/1/25
  Alekseechkin N.V.  09/2/71
  Aleksin V.F.  99/1/39  00/1/17  00/3/45  00/4/39  01/1/59
  Alimov S.S.  99/1/47  99/2/86  00/2/71  01/4/52
  Alferova O.V.  11/4/46
  Alontseva D.L.  11/1/49
  Alouani-Bibi F.  99/2/51  99/3/13
  Andreev A.A.  07/1/32
  Andreyev V.V.  01/4/52
  Andrievskaya N.F.  06/1/79
  Andronov D.A.  01/3/47
  Andruhovitch S.K.  08/4/34
  Andryushenko L.A.  10/4/49
  Antonova T.N.  02/2/57
  Antufyev A.Yu.  03/1/63  06/4/43  07/4/48
  Akhiezer A.I.  00/3/3
  Artushenko E.P.  12/3/95
  Asheko A.A.  99/1/33  99/2/59  99/3/43  00/1/81  00/3/90  00/4/58  01/2/81  01/3/78  02/3/45  11/3/84
  Avilov A.M.  99/2/31  01/2/57
  Ayzatsky N.I.  01/2/60  01/2/65  01/2/70  01/3/83  02/3/69  05/1/77  05/2/87  05/3/99  07/3/93  08/1/85  10/3/82  11/1/37
  Azarenkov M.O.  99/1/47  99/2/73  99/4/46  99/4/51  00/1/41  00/1/45  00/4/29  01/3/39  01/4/47  02/1/15  02/1/20  02/2/40  02/2/47  02/3/23  02/3/59  02/4/27  02/4/62  03/1/73  03/2/41  04/1/17  08/2/73  08/4/41  09/2/51  10/1/4  10/3/111  10/4/59  11/2/24  11/4/92  11/4/98  12/2/97  12/3/4  12/3/117  12/3/146  12/4/29
  Azarenkova M.N.  05/3/128  06/2/79  06/4/95
  Azartsov A.M.  09/3/86
  └zhazha R.V.  08/1/63  10/2/83  11/2/84
  └zhazha V.╠.  01/4/89  03/2/118  04/1/87  04/3/35  06/1/79  06/4/82  07/2/89  07/3/73  09/4/56