Kachan A.S.  01/4/81  02/1/29  02/3/41  04/3/59  07/4/24  08/1/73
  Kadenko I.M.  10/1/45
  Kadolin B.B.  07/2/67
  Kalantaryan O.V.  03/1/120  04/1/119  04/3/75  06/3/97
  Kalashnikov V.V.  05/1/99
  Kalenik S.A.  03/1/113  04/2/119  12/1/23  12/2/110  12/4/35
  Kalinichenko A.I.  99/1/7  99/3/28  00/3/34  02/2/72  04/1/27  07/4/39  08/3/46  09/3/39  10/2/35  10/3/94  11/1/21  12/1/28  12/4/102
  Kalinovsky V.V.  08/1/63
  Kalushka I.  04/1/37  09/3/4  10/1/122
  Kamensky Yu.V.  00/4/23
  Kamyshanchenko N.V.  01/1/83
  Kandybei S.S.  09/4/56  10/2/50
  Kapliy A.A.  09/3/86
  Karasjova E.V.  08/3/116
  Karnaukhov I.I.  09/3/45  10/2/63
  Karnaukhov I.M.  02/4/102  03/1/93  07/2/79  08/2/81
  Karpan V.M.  10/3/111  12/2/97
  Karpov S.A.  09/3/100  09/4/91
  Karpukhin A.V.  12/3/138
  Kartashev V.M.  04/2/23
  Kasatkin Yu.A.  00/1/7  00/4/3  01/1/3  01/2/25  01/3/3  03/2/8  04/2/61  05/3/40  06/1/12  08/1/32  08/2/61  09/4/31  10/4/8
  Kashaba A.Y.  99/3/58  99/4/55  02/2/61  04/3/42
  Kasilov V.I.  04/2/119  06/2/87  09/3/24  09/3/30  10/3/78  11/2/37  12/1/41  12/2/89  12/4/35
  Kasilov A.A.  12/1/90
  Kaverin M.V.  11/2/60
  Kazalov V.V.  07/4/93
  Kazarinov Y.G.  12/1/95  12/2/125
  Kelly P.J.  10/3/111  12/2/97
  Khaimovich P.A.  08/1/63
  Kharchenko N.D.  07/1/63  08/3/103  09/2/101  09/4/75  10/1/81  10/2/74
  Kharin I.G.  05/1/114
  Khazhmuradov M.A.  07/4/85  08/3/57  08/4/71  10/1/110
  Khizhniak N.A.  99/4/83  00/1/89
  Khlapova N.P.  07/4/101  08/3/78  09/2/89  09/4/84  10/3/100  11/1/29  12/4/77
  Khodak I.V.  01/2/60  01/3/83  07/1/75
  Khodusov V.D.  99/1/39  99/3/33  00/1/17  00/3/45  00/4/39  01/1/59  01/3/50  02/2/99  02/3/38  02/4/111  03/1/117  04/3/79  05/3/128  06/1/31  06/2/79  06/4/95  07/3/99  09/3/112  10/2/44  11/4/103
  Khomyakov G.K.  00/3/24  01/4/81  10/1/50
  Khomich A.A.  04/2/119  06/2/87  12/2/89
  Khoroshikh V.M.  07/4/108
  Khoruzhiy V.M.  12/2/57
  Khvastunov V.M.  10/3/78
  Kiprich S.K.  09/3/86
  Kirdin A.I.  99/4/67  99/4/71  00/1/61  01/1/76  04/3/65  05/2/79  05/3/93  06/1/67  06/2/60  06/3/66  07/2/41  08/1/41  08/3/25  09/1/39
  Kirichenko I.K.  00/1/7  00/2/3  00/3/11  00/4/3  01/1/3  01/2/25  01/3/3  01/4/10  03/2/8  04/2/61  06/1/12  08/1/32  10/4/8
  Kirichenko V.G.  99/2/70  99/2/73  99/3/55  00/1/78  00/4/23  01/1/73  01/3/61  01/4/93  02/1/96  02/3/94  02/4/89  03/1/98  03/2/113  04/1/105  04/3/65  05/2/79  05/3/93  06/1/67  06/2/60  06/3/66  07/2/41  08/1/41  08/3/25  08/4/41  08/4/67  09/1/39  09/2/21  09/2/95  09/3/78  09/4/103  10/1/4  10/1/88  10/2/87  10/2/93  10/2/99  10/3/105  10/4/64  10/4/79  11/1/59  11/2/15  11/2/71  11/2/77  11/3/67  11/4/72  11/4/78  12/1/75  12/1/80  12/1/86  12/2/114  12/2/121  12/3/123  12/4/85
  Kirichenko V.V.  02/4/71  03/1/113  04/2/119  06/2/87
  Kirichok A.V.  99/2/9  99/4/39  00/1/33  00/4/23  01/4/73  09/1/67
  Kirillin I.V.  10/1/54
  Kirischuk V.I.  09/4/56
  Kirochkin Yu.A.  07/4/113  10/1/134  12/3/135
  Kirochkin A.Yu.  07/4/113  10/1/134  12/3/135
  Kisluha D.A.  02/2/103
  Kitsenko Yu.A.  04/1/81  06/3/3
  Kivernik O.A.  10/1/45
  Kivshyk V.F.  02/1/85
  Kiyan T.S.  06/1/89
  Kizim P.S.  06/4/75
  Klepikov V.F.  99/2/17  99/2/23  99/3/9  99/4/51  99/4/63  00/1/41  00/1/56  00/2/79  00/3/41  01/1/62  01/1/91  01/4/68  02/1/85  02/3/97  05/3/40  05/3/87  05/3/123  12/1/61
  Klimov S.P.  09/1/31
  Klochikhin V.V.  07/3/73
  Klochko Ye.V.  02/3/91  08/1/81
  Kniazev R.R.  12/2/64
  Kochetov S.S.  02/4/71  06/2/87  09/3/24  09/3/30  10/3/78  12/4/35
  Kochetova S.Yu.  08/4/41
  Kokhnjuk K.S.  04/2/119  06/2/87  10/3/78
  Kolesnikov D.A.  11/2/60
  Kolesnik V.P.  00/4/63
  Kolesnik V.V.  00/4/63  04/1/119  06/3/97
  Kolomiets L.  12/2/139
  Kolybaev L.K.  01/4/28
  Kolypaev I.N.  09/3/106
  Kolyada Y.E.  05/3/135
  Komarov F.F.  11/2/60
  Komarov Yu.A.  03/2/123
  Kompaniets M.G.  08/4/41  12/2/114
  Konarski P.  11/2/60
  Kondratenko A.M(N).  02/2/47  11/1/90
  Kondratiuk V.N.  02/1/69
  Kondratov A.A.  07/3/73
  Kondrik A.I.  08/3/4  10/2/4
  Kononenko A.S.  02/1/93  05/3/118
  Kononenko S.I.  02/1/93  03/1/120  04/1/119  04/3/75  05/1/81  06/3/97
  Kononenko S.G.  06/1/19  07/4/3  07/4/15  07/4/74  07/4/79  09/3/39  10/2/55  10/3/117  12/3/107
  Kononenko Zh.S.  07/4/48  09/2/51
  Konovalov O.G.  04/3/101
  Konovalov V.G.  05/1/47
  Kopanets I.E.  09/3/100
  Koppe V.T.  02/1/61  02/1/65  05/1/63  06/1/89  06/1/95
  Korchin A.Yu.  06/1/3  06/2/47  09/4/22
  Korda L.P.  02/1/29  02/2/37  04/1/65  05/3/123  06/1/51  06/1/56  06/3/83  07/1/57
  Korda V.Yu.  99/1/3  99/2/5  00/2/19  00/3/31  01/1/41  02/2/37  04/1/65  05/3/123  06/3/83  07/1/57
  Kornyeyeva V.V.  09/1/77  09/2/83  10/1/115
  Korostiy S.  02/4/107
  Korzh A.P.  00/4/3  01/1/3  01/3/3  04/2/61  09/4/31  10/4/8
  Korytchenko K.V.  05/1/89  05/2/51
  Kornyeyeva V.V.  08/2/77
  Kosenko S.I.  02/2/3
  Koshkarev G.S.  08/4/54
  Kostenko V.V.  11/1/90
  Kostikov A.O.  09/1/25
  Kostromin A.S.  06/1/19
  Kotlyar V.V.  01/3/12  08/4/11  09/1/16
  Kotsubanov V.D.  05/1/96
  Kotulska O.I.  02/1/3  03/1/19  04/3/106  05/1/23
  Kotvitskaya K.A.  08/3/113  09/4/109  11/1/55  12/3/102
  Kotvytskiy A.T.  03/2/81  04/3/123  07/4/61  08/4/29
  Koval A.G.  02/1/53  02/1/57  02/1/61  02/1/65  02/1/69  02/1/73  02/3/88
  Koval V.A.  02/1/77  10/1/74  12/1/46  12/2/38
  Kovalchuk I.K.  05/2/61
  Kovalenko M.I.  00/1/71  00/3/97  00/4/63  01/1/99  01/3/30  02/4/81
  Kovalenko T.O.  00/1/61  01/1/76  03/1/98  03/2/91  04/1/115  04/3/70  05/2/87  05/3/99  06/2/96  07/2/41  07/3/93  08/1/85  08/2/86  08/4/41  09/2/21  09/3/78  10/1/88  10/3/82  11/1/37  11/1/70  11/2/15  11/4/78  12/1/80  12/1/90  12/2/135  12/3/123
  Kovalenko O.V.  09/3/78  10/2/93  11/2/15  11/2/71  11/2/77  11/3/67  11/4/72  11/4/78  12/1/75  12/1/80  12/2/114  12/2/121  12/3/123  12/4/85
  Kovalenko V.F.  02/3/83
  Kovalenko V.I.  05/1/96
  Koval'ev G.G.  07/4/3
  Kovalevsky M.Yu.  01/1/31  01/4/59  12/4/10
  Kovtun G.P.  01/1/79  04/1/95  04/3/27  06/4/54  06/4/82  08/3/4  09/1/62  10/1/4
  Kovtun K.V.  04/1/87  04/3/35  08/1/63  09/4/56  10/2/83  11/1/66  11/2/84
  Kovtun N.G.  09/1/62
  Kovtun V.E.  04/2/23  08/4/102  09/1/93  09/1/108  11/4/81
  Kovtun Yu.V.  08/1/115  09/4/97
  Kovtunenko I.S.  04/3/59  07/4/24  08/1/73
  Kovtunenko Yu.I.  02/1/69
  Kozhevnikov O.E.  03/2/118
  Kozhevnikova M.P.  05/2/61
  Kozin V.P.  09/3/45
  Kozinenko O.V.  00/4/72
  Kozlov A.V.  10/2/14
  Krasil'nikov V.V.  01/1/83
  Krasnikov O.V.  01/2/87
  Kravchenko E.A.  12/2/38
  Krivonosov G.A.  99/4/83  00/1/89
  Krivopustov M.I.  06/4/75
  Krupina N.V.  09/4/22
  Kryuchkov D.V.  08/4/29
  Kuchko A.N.  04/2/104
  Kudin D.V.  08/1/81  12/4/98
  Kudryavtsev I.N.  99/3/36  99/4/27  00/1/53  00/4/18  01/1/53  01/3/75  01/4/63  02/1/43  02/3/51  12/3/138
  Kuklin V.M.  99/2/9  99/2/73  00/1/33  00/4/23  01/1/73  01/4/73  03/1/85  08/1/51  08/2/68  09/1/67  09/2/27  10/4/4  12/3/19
  Kuklina O.V.  01/4/73  09/2/27
  Kulaga A.Ye.  08/1/100
  Kulibaba V.I.  09/3/86
  Kulish V.G.  04/1/123
  Kulish Yu.V.  03/1/49  04/1/49  11/2/4
  Kunchenko V.V.  03/1/103
  Kunchenko Yu.V.  03/1/103
  Kuplennikov E.L.  05/3/81  06/1/3  09/3/35  10/2/50
  Kuprikov V.I.  10/3/67
  Kurbatov E.V.  10/4/49  11/3/62  12/1/69
  Kurguz I.V.  04/3/59  07/4/24  08/1/73
  Kurilenko G.N.  07/4/108
  Kurilo D.V.  08/1/100
  Kurinnoj G.Ch.  11/3/72
  Kushnir V.A.  01/2/60  01/2/65  01/3/83  02/3/69  07/1/75  10/1/45
  Kutniy D.V.  05/1/3  07/2/73  08/3/71  11/3/54
  Kutniy K.V.  07/2/73
  Kutniy V.E.  05/1/3  07/2/73  07/4/85  08/3/71  08/4/71  10/1/110
  Kutovoy V.A.  12/4/10
  Kutsin A.A.  02/2/52
  Kuznetsova R.I.  99/4/63  01/1/91  02/1/85
  Kuz'menko V.V.  10/4/70
  Kuzminov V.V.  07/4/93
  Kuznichenko A.V.  05/3/21