Lagno V.I.  02/4/111
  Lapko V.I.  04/1/3
  Lapshyn V.I.  99/2/9  02/4/49  04/1/87  04/3/47  05/2/17  05/2/27
  Laptev I.N.  11/2/98
  Lavrenovitch Yu.S.  08/1/100
  Lavrinenko S.D.  01/4/89  03/2/118
  Lazarev N.P.  07/1/3
  Lazareva M.B.  08/1/63
  Lazurik V.M.  04/1/37  08/4/77  09/3/4  10/1/122  12/2/69  12/3/90
  Lazurik V.T.  99/2/51  99/3/13  99/4/67  99/4/71  00/4/49  02/3/55  04/1/37  05/2/40  08/4/77  08/4/83  09/1/31  09/2/59  09/3/4  10/1/122  11/1/14  12/2/69  12/3/90
  Lebedev V.N.  07/4/101
  Ledovskoy G.I.  12/4/35
  Legen'kiy M.  12/2/139
  Leleko Yu.Ja.  11/4/98
  Lemets O.A.  10/1/25
  Leonov S.A.  07/4/108
  Leonov V.M.  10/1/88  10/2/87  10/3/105  10/4/79  11/2/15  11/2/71  11/2/77  11/4/72  11/4/78  12/1/75  12/1/80  12/1/86  12/2/114
  Lepeshkina O.A.  04/1/65
  Levenets V.V.  02/1/38  02/2/94  05/2/33  05/2/61  05/3/104  07/2/84
  Li Fang  01/2/35
  Lishenko B.A.  10/2/63
  Lisitsky A.V.  00/1/49  00/2/66  09/2/65
  Lisovskiy V.A.  99/1/23  00/3/62  00/4/43  01/2/87  02/4/67  03/2/97  07/1/63  08/3/97  08/3/103  09/2/101  09/4/75  10/1/74  10/1/81  10/2/74  11/3/46  12/1/46  12/2/38  12/2/48  12/3/95  12/4/43
  Litvinenko D.M.  06/1/31
  Litvinov V.A.  05/1/63  06/1/95
  Lobzov L.D.  02/3/83  03/1/78  05/1/36
  Logachev Yu.E.  06/1/89
  Logvinova L.B.  12/4/10
  Lotnyk D.A.  09/3/96  12/1/65
  Lototskiy N.M.  08/1/81
  Lozin A.V.  02/2/52  08/1/100
  Luchaninov A.A.  08/1/3
  Luchnaja A.E.  09/1/31
  Lukyanenko S.T.  04/3/101
  Lutsaj N.S.  00/3/6  01/2/21  07/4/101  09/2/89  09/4/4  09/4/84  10/3/100  11/1/29
  Lyashchenko V.N.  09/4/113
  Lyashko Yu.V.  01/3/67  01/4/85  02/1/33  06/3/28  08/3/78  09/4/84  10/3/100  11/1/29
  Lypovskiy A.P.  08/1/57
  Lysan D.V.  11/1/70
  Lysenko M.A.  99/2/17
  Lytovchenko S.V.  99/1/47  99/2/73  00/1/75  01/3/64  02/3/64  03/1/109
  Lytvynenko V.V.  99/3/9  00/2/79  01/1/91  02/1/85  02/3/97  12/1/61  12/2/104

  Makarenko V.V.  11/2/84
  Makarova L.N.  03/1/78
  Makienko A.A.  09/3/100
  Makhmudov N.A.  11/2/60
  Makhnenko K.A.  06/2/87
  Makhnenko L.A.  04/2/119  09/3/24  09/3/30  10/3/78  12/2/89
  Makhnenko P.L.  10/3/78  12/4/35
  Malikov L.V.  07/2/93  09/2/77
  Malykhin D.G.  08/2/77  08/3/116  09/1/77  09/2/83  10/1/115
  Malykhina T.V.  01/3/53
  Man'kovsky S.N.  07/2/67
  Marchenko I.I.  04/2/93  10/2/109  10/4/41  11/2/90  11/4/41  12/4/62
  Marchenko I.G.  02/1/48  03/1/93  04/2/93  04/3/53  05/1/73  05/2/83  05/3/109  06/1/73  06/2/67  10/2/109  10/4/41  11/2/90  11/4/41  12/4/62
  Marchenko L.A.  04/3/75
  Marchenko Yu. A.  01/1/94
  Marchuk A.V.  99/4/21  00/1/12  00/2/41
  Marcinek W.  00/2/27  00/4/11  01/2/29  02/4/3  03/2/60  03/2/75  03/2/135
  Marusenko A.I.  00/3/75  01/1/67  02/2/85
  Marushchenko I.N.  10/3/111  12/2/97  12/3/146  12/4/29
  Masalitin N.D.  09/2/4  09/4/45  09/4/51
  Mashkarov Yu.G.  09/3/78
  Maslennikov D.I.  00/3/49
  Maslov E.A.  05/1/99
  Maslov V.I.  02/1/20  05/2/17  10/1/129
  Maslov N.I.  06/2/101  09/1/16  09/3/86
  Maslova T.S.  00/1/75  01/3/64  02/3/64  03/1/109
  Maslow A.V.  00/1/86
  Matvienko D.S.  00/1/75  01/3/64
  Matz A.V.  08/3/116
  Mazilov A.A.  09/3/86
  Mazilov A.V.  11/3/54  12/4/69
  Mazin A.I.  02/4/97  05/2/99  07/1/88
  Mchedlov-Petrosyan P.O.  05/3/65
  Medvedev D.V.  06/4/91  09/4/84  10/3/100  11/1/29  12/4/77
  Medvedeva E.P.  01/3/67  01/4/85  07/4/67  08/3/78  09/2/89  09/4/84  10/3/100  11/1/29  12/4/77
  Melnikov D.S.  00/1/89
  Melnikova E.S.  08/4/67  09/2/95
  Mel'nitsky I.V.  09/3/24  09/3/30  09/4/103  10/3/78
  Melnykov V.N.  02/1/61  02/1/65  02/1/77  05/1/63  06/1/89  06/1/95
  Ģikhailenko V.S.  00/3/49  00/3/53  02/2/40  02/3/29  02/4/57  05/3/113  06/2/53  10/4/84  11/4/24
  Ģikhailenko V.V.  02/2/40  03/2/41
  Ģinko O.K.  04/2/23
  Mironov Yu.K.  08/1/100
  Miroshnik A.A.  99/1/28  99/2/89
  Mischenko V.M.  01/4/81  04/3/59  07/4/24  08/1/73
  Mitrochenko V.V.  01/2/60  01/3/83  02/3/69  10/1/45
  Mizik I.V.  00/1/61
  Mocheshnikov N.I.  07/2/79  09/3/45  09/4/63  10/2/63
  Moiseenko V.E.  02/2/52
  Molev A.S.  00/1/3  00/2/13  02/2/37  02/3/97  05/3/123  06/3/83  07/1/57
  Morimoto S.  06/4/43
  Moroz V.V.  99/2/59
  Morozov A.N.  04/1/123
  Moschenok V.I.  03/2/106
  Moskvin V.P.  00/4/49
  Moskvitin A.O.  09/3/59  11/2/31  12/2/4
  Moskvitina Yu.K.  04/3/75  09/3/53  11/2/31  12/2/4
  Ģītījima Ī.  99/1/18  99/2/41
  Mouharov S.T.  99/4/39  00/1/33
  Muratov V.I.  99/2/41  99/4/60  00/4/46  02/1/93  04/1/119  06/3/97  12/4/54
  Mykhailov V.A.  11/3/54
  Myshko E.V.  01/2/87
  Mytsykov A.O.  07/2/79  08/1/129
  Mytsykov A.Y.  07/4/3